עובר ושב: 1998 לעומת 2000
אהוד ליפקין, לנה צ'ורזינה, גילי גרוזמן, אדם פרידמן, משה סולר - המחלקה לגנטיקה, האוניברסיטה העברית
אברהם קורול - המכון לאבלוציה, אוניברסיטת חיפה
במסגרת מחקר נמשך למיפוי גנים המשפיעים על תכונות ייצור בבקר הולשטיין ישראלי, נאספו בקיץ 1998 דוגמאות חלב מבנות של עשרה פרים. הבנות היו שייכות לקבוצות קצה באומדני תורשה לאחוז חלבון, ק"ג חלבון וק"ג חלב. בשיטת תערובות קצה נמצאו אתרים רבים המשפיעים על תכונות אלה.

בקיץ 2000 נאספו דוגמאות חלב של קבוצות קצה לק"ג חלבון. המדגם כלל שישה פרים, ביניהם ארבעה שנכללו גם במדגם של .1998 ב-1998 נאספו כ-200 בנות מכל קצה, ואילו בשנת 2000 נאספו מכל קצה כ-600 בנות. בגלל שיעור התחלופה הגבוה בעדר החלב הישראלי (כשליש בכל שנה), יש להניח כי רק 40% מהמדגם הראשון (כלומר, סך של 80 בנות לקבוצת קצה), הופיעו גם במדגם השני. עם 80 בנות משותפות אפשר לחשב כי המתאם הצפוי בין שני המדגמים, כתוצאה מחפיפה זו, יהיה 0.05 (80/200x80/600). בנוסף, הסלקציה שהתחוללה במהלך הזמן בין שני המדגמים, אמורה להקטין את המתאם אף יותר. למעשה, לאחר בדיקת 12 סמנים (סה"כ 658 אומדני שכיחות), נמצא מתאם של 0.94 בשכיחות של כל האללים באוכלוסייה, ומתאם של 0.66 באפקטים של האתרים הכמותיים (ההפרש בין תערובות קצה בשכיחות האללים של הפר). המתאמים שנמצאו מעידים על השפעה עקבית, בקבוצות בנות משנים שונות, של אתרים כמותיים המשפיעים על ק"ג חלבון בחלב.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט