שימוש במקורות מידע שונים למיפוי גנים המשפיעים על תכונות ייצור חלב
א. ליפקין, א. נוה, מ. מוסיג, י. צ'רזינה, א. פרידמן ומ. סולר - האוניברסיטה העברית, המחלקה לגנטיקה (הרצאה מוזמנת)
בוצעה סריקה שלמה של גנום הבקר בחיפוש אחר אתרי תכונה כמותית את"כים (את"כים, QTL) המשפיעים על אחוז חלבון בחלב הפרה. הסריקה נערכה במתווה בנות, בשיטת תערובות חלב של קבוצות קצה תוך שימוש בשבע משפחות פרים. בהתבסס על התוצאות, נערכה סריקה שנייה עם עשר משפחות באזורים שנמצאו מובהקים בסריקה הראשונה. בסריקה זו נבדקו השפעות על אחוז חלבון, ק"ג חלבון וק"ג חלב. בסה"כ נבדקו 169 סמנים להשפעות על אחוז חלבוןץ מתוכם נבדקו 133 סמנים גם להשפעות על ק"ג חלבון וק"ג חלב.
בדיקת הסמנים נעשית ע"י קביעת גנוטיפ לתערובות של בנות הפרים, מדידת עוצמות הפסים המתקבלות ואומדן שכיחות האללים בתערובות. אומדן כזה כרוך בתיקון ההפרעה הנגרמת עקב נוכחות מוצרי לוואי, "צללים". מחקר ללימוד הדינמיקה השולטת בצללים אלה אפשר פיתוח שיטה יעילה לניקוי צללים ולאומדני שכיחות מדויקים.
על בסיס אומדן השכיחויות נבדקה התאחיזה בין הסמן לאת"כ בסביבתו. הפרש מובהק בשכיחות האללים של הפר בין תערובות בנותיו הגבוהות בתכונה, לתערובות הבנות הנמוכות, מעיד על תאחיזה לאת"כ המשפיע על התכונה.
משנאספו נתונים על סמנים רבים על פני הגנום, יש צורך לזהות על כמה את"כים מצביעות תוצאות אלה. האם סדרה של סמנים מובהקים על אותו כרומוזום מצביעה על את"כ אחד או יותר? לשם כך אנחנו משתמשים בכמה מקורות מידע: מובהקות המבחן לכל פר ולכל סמןץ מיפוי מרווחיםץ גרף המובהקות של פר יחיד על פני הכרומוזוםץ כווני האפקטים בהתייחס להפלוטיפים של הפרץ התפלגות האללים האימהיים בין קבוצות הקצה. בעזרת שיטות אלה נמצאו בשתי הסריקות הגנומיות כארבעים את"כים המשפיעים על שלוש. התכונות שנבדקו לא נמצאו הבדלים מובהקים בין ההשפעות של האת"כים השונים. נראה כי כל אחד מהאת"כים שנמצאו משפיע על כל שלוש התכונות שנבדקו. האפקטים שנמצאו מסבירים את רובה ככולה של השונות הגנטית בישראל. תוצאות אלה מהוות את המפה השלמה הראשונה של את"כים המשפיעים על תכונה כמותית באוכלוסייה טבעית" (להוציא מיכלואים בין קווי שאר).
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט