ניתוח גנטי של עדר הבקר הישראלי לפי מודל רב-תכונתי ברמת הפרט הבודד לתכונות יבול חלב ותכונות משניות
י. ולר - מינהל המחקר החקלאי, המכון לבעלי חיים
א. עזרא - ה.מ.ב.
בועדת ספר העדר אשר התקיימה בינואר הוחלט לפתח את מודל הרב-תכונתי במטרה ליישמו. בעבודה זו מובאים תוצאות של יישום המודל על נתוני מבחן הפרים של אוגוסט, 2002. המניע ליישום המודל היה ירידה בערך ההורשה של פרים בממוצע של 60 יחידות חמ מ " 91 מהמבחן לפני החזרה למבחן הראשון עם בנות נוספות. יישום המודל עשוי להקטין את השינוי במבחן הפר (-RIP DIP) לאחר שבנותיו חוזרות בכמות גדולה .
מודל הפרט הבודד (Individual Animal Model ,IAM) מיושם על תכונות יבול חלב בישראל החל, מאוקטובר 1993. נכללות תחלובות 1 - 5 בהנחה שיש מתאם גנטי מלא בין התחלובות ותורשתיות של 25%. חלק השונות הלא מוסברת מתוך הס"ה שווה ל-%50. חלק הלא גנטי של השונות הפרתית שווה ל-25% מתוך ס"ה השונות ושווה לתורשתיות. השפעת "הסביבתית הקבועה" של הפרה משותפת לכל התחלובות של הפרה במודל החד-תכונתי מניחים מתאם מלא בין התחלובות, ומשקל שווה לכל תחלובה. כל תחלובה היא דגימה נוספת של הערך הגנטי והלא גנטי של הפרה. במידה והמתאמים הגנטים בין התחלובות אינם מלאים, עלולים לקבל אומדן מוטה של הערך הגנטי. המקרה הקיצוני ביותר קיים כאשר פר חוזר לשימוש רחב עם אלפי פרות נוספות. לכל הפרות החדשות יש רשומות רק בתחלובה הראשונה, והרשומות האלה "מציפים" את הרשומות מתחלובות 592 מקבוצת הפרות הקודמת.
במודל הרב-תכונתי בחישוב אומדן ההורשה של כל פרט מתבצע שקלול התחלובות 1 - 5 על פי המתאמים הגנטיים והסביבתיים בין התחלובות והתורשתיות של כל תחלובה. לכל פר ופרה מחשבים אומדן תורשה עבור כל תחלובה. את הערך הגנטי הכללי מחשבים ע"י אינדקס כלכלי שמשקלל את הערך הכלכלי של כל תחלובה. חושבו המתאמים הגנטיים בין תחלובות 1 - 5 לתכונות ק"ג חלב, שומן, חלבון, ריכוז תאים סומטיים (רת"ס) ופוריות בנות. מתאמים אלו הוכללו בניתוח הנתונים. לכל פר ופרה חושבו חמישה אומדנים והם מוצעו לערך אחד לפי הנוסחה הבאה:
אומדן הורשה= (א"ה1 + 0.73∗א"ה2 + 0.51∗א"ה3 + 0.34∗א"ה4 + 0.21∗א"ה5)\2.79
כאשר "אומדן הורשה" הוא האומדן המבוסס על תחלובות 1-5 לכל התכונות שבהם יושם המודל. א"ה1, א"ה2, א"ה3, א"ה4, א"ה5 הם אומדני ההורשה של כל פרט לתחלובות 1-5. המקדמים א"ה של כל התחלובות נחשבים כסיכוי שהפרה יגיע לאותה תחלובה כפול הערך הכלכלי של התחלובה כפונקציה של הזמן שיעבור עד המימוש, הכל יחסית לתחלובה ראשונה. הנחנו שיעור ריבית ריאלית של 5% לשנה, ושנה בין כל המלטה. 2.79 הוא סכום המשקלים של כל התחלובות.
בטבלה 1 מופיע המתאמים בין אומדני הורשה לק"ג חלבון של פרים על פי תוצאות המודל הרב-תכונתי, ועל האלכסון אומדני התורשתיות של כל תחלובה. המתאמיםעולים ככל שהתחלובות קרובות יותר., אבל אפילו בין תחלובה 1 ו-5 המתאם שווה 0.78. התורשיות יורדת עם עליה במספר תחלובה. התקבלו תוצאות דומות עבור תנובת חלב ושומן. בטבלה 2 מופיע המתאם בין אומדני הורשה של פרים לפי המודלים החד והרב-תכונתי עבור פרים עם הישנות מעל 0.7. כל המתאמים היו מעל 0.97. בטבלה 3 מופיע מבחן פרים לפי מודל הרב-תכונתי עבור עשרה הפרים הגבוהים ביותר לפי PD01 וכן מבחן הפרים ל-PD01 לפי המודל החד-תכונתי למרות המיתאמים הגבוהים יש שינויים משמעותיים בין המבחנים. השונות בין הפרים גבוהה יותר במבחן הרב-תכונתי. במודל הרב-תכונתי דליה מדורג במקום הראשון, לעומת סידון במודל החד-תכונתי.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט