תוכנית מחקר מס': 870-1284-05


דו"ח מסכם


הקשר בין גדילה, והתפתחות לבין פוריות העגלות לתחלופה, אופי ההמלטה ויצור החלב בתחלובה הראשונה


דניאל ורנר1, משה קאים2, אפרים עזרא3.
1מחלקה לבקר, שה"מ, 2 מחלקה לבקר, המכון לחקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי, 3התאחדות מגדלי בקר

 

הרקע

גידול מיטבי של עגלות לתחלופה,  מאפשר  לעגלות להמליט בגיל  24-23 חודשים, במשקל גוף וגודל שלד מתאימים להשגת יכולת הנבת חלב מרבית ולהקטנת הסיכון  להמלטה קשה. להשגת מטרות אלו יש לקיים ממשק גידול מתאים, שיאפשר להזריע לראשונה את העגלה בהגיעה לגיל 14-13 חודשים, במשקל גוף מינימאלי של 340 ק"ג  וגובה שכמות מינימאלי  של 124 ס"מ.  קיום ממשק רבייה  מיטבי, יאפשר  להזריע לראשונה את העגלות  במועד הרצוי והשגת ביצועי רבייה נאותים. פוריות העגלה מושפעת מגורמים רבים במהלך  הגידול: רמת  ההזנה והרכב המנה, בריאות, קצבי גדילה והתפתחות  וממשק רבייה.
כדי לאתר את הגורמים המשפיעים על פוריות העגלה, ערכנו במהלך השנים 2002-2000 בדיקה הקדמית, של הקשר בין הגדילה וההתפתחות של העגלה לבין הפוריות שלה. הבדיקה נערכה ב- 2 עדרים בהם התקיים ממשק גידול נורמטיבי וממשק רבייה מיטבי.
תוצאות הבדיקה מצביעות על הממצאים הבאים: נמצאה השפעה מובהקת של חודש ההזרעה על שיעורי ההתעברות מההזרעה הראשונה ומכלל ההזרעות (p=0.013 ו-p= 0.01  בהתאמה). השפעת קצב הגדילה בתקופה בין טרום בגרות מינית לגיל ההזרעה הראשונה, על שיעורי ההתעברות מההזרעה הראשונה ומכלל ההזרעות (p=0.16 ו-p=0.17  בהתאמה) היתה שלילית, כלומר תוספת משקל מעל הממוצע הורידה את שיעור ההתעברות. לגובה העגלה ולקצב ההתפתחות שלה (תוספת גובה) בתקופה זו, לא הייתה השפעה מובהקת על שיעורי ההתעברות מהזרעה ראשונה ומכלל  הזרעות.
בניתוח נוסף חושב השפעת אומדן התורשה לחלב של העגלה על פי אילן היוחסין, על גובה השכמות והמשקל של העגלה, בכל אחת משלושת התקופות בהן נבדקו העגלות. נמצא שלעגלות גבוהות ביותר, היה אומדן תורשה לפי הורים גבוה יותר.

תוספת של 600  ק"ג חלב, שווים לתוספת של 1 ס"מ בגובה העגלה. המובהקות הייתה גבולית (0.11 p=). לא נמצאה השפעה דומה על משקל הגוף של העגלה. מכיוון שהאומדנים שנמצאו היו משמעותיים בגודלם, בפרט על שיעור ההתעברות, נראה שהגדלת מדגם העגלות, ובדיקה נרחבת יותר, עשויה להביא למובהקות סטטיסטית.
בעבודה זו, נבחן הקשר בין קצב הגדילה של העגלה בממשק הזנה נורמטיבי לבין רמת יצור החלב וביצועי פוריות בתחלובה הראשונה.

 

מטרת העבודה

לבחון את הקשר בין קצב הגדילה של העגלה בגילאים 7 עד 13.5 חודשים, משקל הגוף וגובה העגלה סמוך למועד ההמלטה, לבין ביצועי הפוריות ורמת ייצור החלב בתחלובה הראשונה.

 

מהלך העבודה
העבודה נערכה בשלוחת העגלות ברפתות יהודה וחוף השרון. ממשק הרבייה המופעל בעדרים אלו היה  בהתאם להמלצות בעדר החלב הישראלי וממשק גדול עגלות נורמטיבי. העבודה התמקדה  בעגלות שגילן בין 7 עד 13.5 חודשים.  הנתונים של שני העדרים אוחדו וכללו 372 עגלות ילידות 2004, אשר נמדדו (גובה ומשקל גוף) בגילאים  213.8 ימים (± 18) ו- 402.2 ימים (±19). קצבי הגדילה ותוספת הגובה של העגלות תוקנו לפי מרחק השקילה ממועד הלידה.

 

מדדים שנבחנו
1- גובה השכמות: גובה העגלות נמדד בשני מועדים, בעזרת מכשיר אולטרסוני.
2- היקף החזה: נמדד בשני מועדים, בעזרת סרט מדידה. משקל הגוף נקבע בקירוב על  פי נוסחאות מתאם בין היקף חזה למשקל הגוף.
3- ביצועי ההתעברות מהזרעה ראשונה ומכלל ההזרעות נרשמו לצורך חישוב מדדי רבייה כגון: שיעור התעברות, ימי סרק, מספר הזרעות להריון.
5- גובה ומשקל הגוף של המבכירה בשבוע הראשון לאחר ההמלטה (ברפת חוף השרון)
6- נתוני יצור חלב והרכבו נוטרו במשך התחלובה.

 

ניתוח הנתונים
ניתוח הנתונים כלל 4 מודלים:
(1) ניתוח שיעור ההתעברות בהזרעה ראשונה בעגלות. המודל כלל את השפעות הגורמים הבאים: משקל גוף וגובה העגלות בגיל 7 ו-13.5 חודשים, קצב הגדילה בתחום, גיל בהזרעה ראשונה, חודש לידה, חודש הזרעה (עונה), עדר.
 (2) ניתוח שיעור ההתעברות בהזרעה ראשונה במבכירות. המודל כלל את השפעות הגורמים הבאים: משקל גוף וגובה העגלות בגיל 7 ו-13.5 חודשים, קצב גדילה בתחום, עונת המלטה, חודש הזרעה ועדר.
(3) ניתוח תכונות ייצור חלב לפי הביקורת הבודדת. המודל כלל את השפעות הגורמים הבאים: משקל גוף וגובה העגלות בגיל 7 ו-13.5 חודשים, קצב גדילה בתחום, גיל בהמלטה, עונת המלטה, מצב הריון, ימי חליבה, עדר.
(4) ניתוח השפעת גובה ומשקל גוף העגלה סמוך למועד ההמלטה על תכונות ייצור חלב (במשק חוף השרון בלבד). המודל כלל את השפעות הגורמים שצוינו במודל 3 למעט גורם העדר.
(5) הקשר בין מידת ההתפתחות של העגלה ובין ביטוי אומדן התורשה של המבכירה. מטרת הניתוח הייתה לבדוק האם קיים קשר בין מדדי ההתפתחות במהלך גידול העגלה (7 ו-13.5 חודשים) ובין הביטוי לאומדן התורשה לחלב של העגלה לפי אילן היוחסין שלה.

 

תוצאות

שיעור ההתעברות בהזרעה ראשונה בעגלות: למשקל הגוף וגובה העגלות בגילים 7 ו-13.5 חודשים ולקצב גדילה בתחום, אין השפעה מובהקת על שיעור ההתעברות בהזרעה ראשונה של עגלות.

 

שיעור ההתעברות בהזרעה ראשונה במבכירות:  למשקל הגוף של העגלה בגיל 13.5 חודש, נטייה להשפעה (p<0.1) שלילית על שיעור ההתעברות בהזרעה הראשונה של המבכירה. תוספת של 6 ק"ג נוספים מעל הממוצע בגיל 13 חודש, מורידים את % ההתעברות של המבכירות בכ- 1%.
לתוספת הגובה בין 7 ל-13.5 חודש נטייה להשפעה (p<0.1) חיובית . עליה בגובה של העגלות בס"מ אחד מעל הממוצע  בתקופה הנבדקת, משפרת את שיעור ההתעברות בכ-2%.

 

תכונות ייצור חלב לפי הביקורת הבודדת: לקצב הגדילה בתקופה הנבדקת השפעה חיובית מובהקת על ייצור החלב (p= 0.001) של המבכירה. עליה של כ-100 גר' בקצב הגדילה הממוצע בתקופה הנבדקת, תרם לעליה של  0.5 ק"ג חלב ליום. 
באותו מודל נבדקו ההשפעות של קצב גדילה ותוספת גובה על אחוזי השומן והחלבון בחלב. לקצב הגדילה השפעה חיובית על אחוז השומן (p<0.05). לא נמצאה השפעה של דומה לתוספת גובה.
בהקשר לאחוז החלבון בחלב - נמצאה השפעה חיובית לעליה בקצב הגדילה; עליה של 100 גר'\יום בקצב הגדילה תרם ב-0.02% חלבון בחלב. לתוספת גובה באותה תקופה,השפעה שלילית; עליה של 0.01 ס"מ/יום מפחיתה ב-0.05% את אחוז החלבון בחלב.

 

השפעת גובה ומשקל העגלה סמוך למועד ההמלטה על תכונות ייצור חלב: למשקל גוף העגלה סמוך להמלטה השפעה חיובית מובהקת על תנובת החלב (p<0.001), אחוז השומן והחלבון (p<0.035). לעומת זאת, לא נמצאה השפעה של גובה העגלה סמוך להמלטה על אחוז השומן והחלבון. לא נמצא השפעה של הגובה על תנובת החלב.

 

הקשר בין מידת ההתפתחות של העגלה ומשקל המבכירה סמוך להמלטה:  נערך ניתוח שונות על הקשר בין גובה ומשקל העגלות בגיל 7 חודשים ו -13.5  חודשים, לבין גובה ומשקל העגלות סמוך להמלטה.
נמצא מקדם קביעה גבוה (R2=0.54) בין גובה העגלה סמוך להמלטה לגובה בגיל 7 חודשים. באותו ניתוח נמצא שמקדם הקביעה (R2=0.36) בין גובה העגלה סמוך להמלטה והגובה בגיל 13.5 חודשים (R2=0.50).
נמצא מקדם הקביעה  בין משקל הגוף סמוך להמלטה,  ובין משקל הגוף בגיל 13.5 היה (R2=0.39).  לא נמצא קשר בין משקל הגוף סמוך להמלטה ומשקל הגוף בגיל 7 חודשים.
לא נמצא השפעה מובהקת למדדי ההתפתחות של העגלות על שעור ההתעברות בהזרעה ראשונה אחר ההמלטה. תוספת גובה בין 7 ל-13.5 חודשים משפיע באופן חיובי על שעור ההתעברות של המבכירה.

 

הקשר בין  התפתחות העגלה לבין אומדן התורשה של המבכירה
תוצאות הניתוח מצביעות על קיום השפעה חיובית מובהקת של גובה ומשקל הגוף של העגלה בגיל 7 חודשים על ביטוי אומדן התורשה לכמות השומן (p<0.02) ולכמות החלבון  (p<0.04) בחלב. לדוגמא, תוספת 1 ק"ג משקל גוף תרם לעליה של כ-200 גר' שומן בחלב
לא נמצא השפעה על החלבון בחלב.
נמצא השפעה חיובית מובהקת לגובה העגלה בגיל 7 חודשים על ביטוי אומדן התורשה לייצור חלב (p<0.013) וחלבון (p<0.001), לדוגמא, תוספת 1ס"מ בגובה העגלה תרמה כ-24 ק"ג חלב.
מסתמנת מגמה חיוביות בקשר בין גובה העגלות בגיל 13.5 חודשים ובין ביטוי אומדן התורשה לחלב וייצור החלבון.

 

מסקנות
1- בתנאי ממשק רבייה סטנדרטים, למשקל הגוף בגיל 13.5 חודשים השפעה שלילית על שעור ההתעברות בהזרעה ראשונה. לתוספת גובה בין 7 ל-13.5 חודשים השפעה חיובית מובהקת. שעור ההתעברות של עגלות אינו מושפע מקצב הגדילה באותה תקופה.
2- קצבי גדילה וגובה העגלה בתקופה הנבדקת, מסבירים כ-50% מהשונות של הגובה ומשקל הגוף של המבכירה סמוך להמלטה.
3- זוהה קשר בין קצבי הגדילה וההתפתחות של העגלה, לבין ביטוי ייצור החלב והרכבו בתחלובה הראשונה.


העבודה מלמדת על קיומו של קשר בין מדדי התפתחות ומדדי פוריות של העגלה בגיל הזרעה, ותכונות ייצור חלב ופוריות שלה לאחר ההמלטה. מסקנות אלו מדגישות את החשיבות של קיום ממשק גידול עגלות לתחלופה שיבטיח קצבי גדילה של 750 גר'/יום לפחות, בפרק הזמן בין 7- ל- 13.5 חודשים. מאחר וסטיית התקן לקצב גדילה נמצא דומה בכל התקופה (כ-100 גר'), ניתן יהיה לאתר עגלות ו/או קבוצות של עגלות חריגות.
נתונים אלו, יחד עם אומדני התורשה, מאפשרים לאתר בעוד מועד, עגלות בעלות סיכון גבוה ליציאה מוקדמת מהעדר, ולשפר את ייצור החלב ולהגדיל את הרווח. גובה ומשקל גוף של העגלה בתקופה בין 7 ל- 13.5 חודשים, יכולים לשמש כלי בירור מוקדם של הישרדות העגלות לתחלופה בעדר.

 

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט