סקר לבחינת השפעת צינון פרות בשיטה המשלבת המטרה ואוורור מאולץ חומר רקע לדיון בנושא: צינון פרות בקיץ
י. פלמנבאום - שה"מ, המחלקה לבקר
א. עזרא - התאחדות מגדלי בקר
עומס החום הקיצי גורם בכל שנה לירידה בכושר ההנבה והרבייה של הפרות. כתוצאה מכך נוצרת עונתיות ביצור החלב ברמה הארצית ומתקיים הצורך בייבוש עודפי החלב המיוצרים בחורף. העונתיות בייצור מייקרת את יצור החלב בקיץ, פוגמת באיכות המוצרים וחושפת את משק החלב הישראלי לתחרות בתנאים של נחיתות איכותית וכלכלית.

בעשרים השנים האחרונות פותחה בארץ שיטה לצינון הפרות המבוססת על שילוב לסירוגין של הרטבה ואוורור מאולץ של הפרות. לקראת הדיון בנושא צינון הפרות בקיץ במסגרת "כנס זכרון 2001 ", ערכנו סקר מעודכן שבחן באופן השוואתי את השפעת הצינון האינטנסיבי של הפרות בקיץ על ביצועיהן. הסקר כלל השוואה של ביצועי ההנבה והרבייה של מבכירות ופרות בשבעה משקים שיתופיים באזור החוף שהפעילו צינון אינטנסיבי בקיץ לאלה של פרות בשבעה משקים אחרים באותו אזור ובתנובות שנתיות דומות, שלא הפעילו אמצעי זה. במטרה לאפיין את תרומת הצינון בקיץ נערכה בכל משק גם השוואה של ביצועי הפרות בקיץ לביצועי הפרות באותם המשקים בחורף. צינון הפרות במשקי ה"צינון האינטנסיבי" כלל בין שמונה לעשרה "צינונים" ביממה המשלבים הרטבה ואוורור מאולץ בחצר ההמתנה ובאזור האבוס, עם משך צינון כולל שנע בין 6 ל- 8 שעות ביממה. המשקים שלא ציננו הפעילו הרטבה, (עם או בלי אוורור מאולץ), רק בחצר ההמתנה ורק לפני החליבות.

השוואת ביצועי ההנבה כללה את התנובות החודשיות הממוצעות בעשר הבקורות הראשונות של מבכירות ופרות שהניבו בקיץ (יולי - אוקטובר 2000) ובחורף (דצמבר 1999 וינואר - מרץ 2000 ). השוואת ביצועי הרבייה כללה השוואה של שיעור ההתעברות מהזרעה ראשונה של מבכירות ופרות שהוזרעו בקיץ (יולי - אוקטובר 2000 ) ובחורף (נובמבר 1999 עד סוף פברואר 2000).

ניתוח ביצועי ההנבה נערך באמצעות ניתוח שונות רב-גורמי שכלל במודל את גורמי העדר, עונת ההמלטה, חודש ההמלטה, ימים מן ההמלטה, טיפול הצינון והאינטראקציות ביניהם. תוצאות ביצועי הרבייה מוצגות רק כממוצעים לקבוצה ללא ניתוח סטטיסטי.

ביצועי הנבה: תנובת החלב היומית הממוצעת של מבכירות ופרות קבוצת ה"צינון האינטנסיבי" הייתה גבוהה באופן מובהק (P< 0.01) מזו של המבכירות והפרות במשקים שאינם מצננים. פער היצור בין הקיץ לחורף היה גדול באופן מובהק בפרות משקי הצינון לעומת הפרות במשקים שאינם מצננים (האינטראקציה עונה ∗ טיפול צינון היתה מובהקת, P< 0.01). ביצועי ההנבה בקיץ ובחורף בשתי קבוצות המשקים מוצגות בטבלה 1.
טבלה 1 - התנובה היומית המוצעת (ק"ג) של מבכירות ופרות שהניבו בקיץ ובחורף, הפרש ויחס היצור בין שתי העונות בפרות הצינון אינטנסיבי ובפרות ללא צינון.
הגיל מבכירות פרות
עונה / טיפול צינון אינטנסיבי ללא צינון צינון אינטנסיבי ללא צינון
חורף 33.1 32.4 39.8 38.4
קיץ 32.0 29.8 38.2 34.6
הפרש חורף-קיץ (ק"ג/יום) 1.1 2.6 1.6 3.6
יחס יצור קיץ/חורף 96% 92% 96% 90%
ביצועי רבייה: במשקים שהפעילו צינון אינטנסיבי ובמשקים ללא צינון נתנו בעונת הקיץ 405 ו- 259 הזרעות ראשונות לעומת 665 ו- 707 בעונת החורף בהתאמה. שיעור ההתעברות מהזרעה ראשונה שנתנה בשתי העונות מוצג בטבלה 2.
טבלה 2 - שיעור ההתעברות מהזרעה ראשונה (בסוגרים מספר הזרעות) של מבכירות ופרות שהוזרעו בקיץ ובחורף במשקים עם צינון אינטנסיבי ובמשקים ללא צינון.
הגיל מבכירות פרות
עונה / טיפול צינון אינטנסיבי ללא צינון צינון אינטנסיבי ללא צינון
חורף 52% (217) 55% (212) 45% (448) 36% (495)
קיץ 41% (196) 21% (143) 33% (209) 15% (116)
לסיכום, צינון אינטנסיבי של הפרות בקיץ נמצא משפר באופן ניכר את ביצועי הפרות. הנהגת ממשק הצינון בהיקף נרחב במשקי החלב בישראל, עשויה לצמצם במידה רבה את העונתיות באספקת החלב למחלבות, לשפר את רווחיות הענף ולהגדיל את כושר התחרות שלו מול ייבוא מתחרה.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט