השוואת ביצועי ההנבה והרבייה של מבכירות ופרות, המקבלות צינון אינטנסיבי בקיץ, בעמקים החמים ובמישור החוף
י. פלמנבאום, ע. שושני וס. רוזן - שה"מ, המחלקה לבקר
א. עזרא - התאחדות מגדלי בקר
עומס החום בקיץ באזור העמקים החמים (עמקי הירדן ובית שאן) הוא מן הגבוהים בין אזורי הארץ. תנאים קשים אלה הובילו להנהגת עונתיות בהמלטות והכוונתן לעונה הקרה. בשנים האחרונות פותחו והוכנסו לשימוש במרבית הרפתות בארץ מערכות אינטנסיביות לצינון הפרות המבוססת על שילוב המטרה ואוורור מאולץ. ניסויים וסקרים שנערכו לאחרונה מצביעים על שיפור ניכר בביצועי ההנבה והרבייה של הפרות בקיץ במשקים בהם הופעל הצינון באופן אינטנסיבי. הרפתות בעמקים החמים היו מהראשונות להתקין מערכות אלה, אולם תרומת הצינון בהם הייתה חלקית וזאת עקב העובדה שממשק זה הופעל על פרות באמצע וסוף התחלובה. מספר משקים בעמקים החמים העבירו לאחרונה המלטות אל הקיץ. העגלות והפרות הצפויות להמליט באביב ותחילת הקיץ במשקים אלה וכן עגלות הרות שנרכשו באביב במרכז הארץ והמליטו בתחילת הקיץ בשני משקים בעמקים החמים, היו אוכלוסיית הבסיס לביצוע הבדיקה. נערכה השוואה בין ביצועי ההנבה והרבייה שלהן לאלה של מבכירות ופרות במשקים מקבילים ברמת היצור (תנובה שנתית לפרה ב - 1999), ממישור החוף. ההשוואה נערכה בשני מסלולי בדיקה:
1 - השוואת ביצועי מבכירות שנרכשו כעגלות הרות במרכז הארץ והמליטו באביב - תחילת הקיץ בעמקים החמים, לביצועי מבכירות מקבילות ברפתות במישור החוף.
2 - השוואת ביצועי מבכירות ופרות שהמליטו באביב - תחילת הקיץ במשקים בעמקים החמים, לביצועי מבכירות ופרות מקבילות במישור החוף.
תרומת הצינון בבדיקות השונות נבחנה ע"י השוואת ביצועי ההנבה של מבכירות ופרות הממליטות בתחילת הקיץ ומניבות בחודשים החמים, לאלה הממליטות בתחילת החורף ועיקר תחלובתן בחורף. הצינון האינטנסיבי שניתן בקיץ בכל המשקים הנבדקים כלל שילוב לסירוגין של המטרה (30 שניות) ואוורור מאולץ (45 דקות), למשך 45-30 דקות וזאת למשך זמן מצטבר של כ- 6 שעות ביממה (8-6 "פרקי צינון" ביממה בחצר ההמתנה לפני החליבות וביניהן ולאורך האבוס, עם החזרה מן החליבות והצינון בחצר ההמתנה).
בדיקה 1 - כ- 50 עגלות בסוף ההריון נרכשו במרכז הארץ והובאו למשקים עין גב ושדמות מחולה. העגלות המליטו בחודשים אפריל - יוני (ההמלטה בטווח של ימים בודדים עד חודשים מיום הגעת העגלות למשק). נערכה השוואה של ביצועי ההנבה ב- 180 הימים הראשונים לתחלובה בהמלטות חורף (דצמבר-ינואר) והמלטות אביב-קיץ (אפריל - יוני) בפרות משקים אלה לפרות מקבילות במשקים ניר גלים וחורשים שבמישור החוף. נערכה גם השוואת ביצועי הרבייה בקיץ (התעברות משתי הזרעות ראשונות) בשני האזורים.
לא נמצא הבדל בתנובה היומית הממוצעת לתקופה הנבדקת במבכירות שהמליטו בחורף, 33.5 ו- 33.2 ק"ג ליום, ובקיץ, 30.1 ו- 29.4 ק"ג ביום, ברפתות מישור החוף והעמקים החמים בהתאמה (1.0 46 < P). מגמת השינוי ביצור בתחילת התחלובה לא הייתה שונה במבכירות בשני האזורים ובשתי עונות ההמלטה (0.5 בדיקה 2 - ביצועי ההנבה והרבייה של מבכירות ופרות שהמליטו בחורף (דצמבר-ינואר) ואביב (מרץ-אפריל) השוו בין שני משקים בעמקים החמים שהחליטו להעביר יצור חלב מהחורף לקיץ (עין הנצי"ב ונוה אור), לשני משקים בתנובות מקבילות במישור החוף (פלמחים ובארות יצחק). מגמת השינוי בתנובת החלב ב- 180 הימים הראשונים של התחלובה לא הייתה שונה בפרות שני האזורים בכל אחת מעונות ההמלטה הנבדקות. קצב הירידה החודשית מן השיא בתחלובות שהתחילו בחורף ובקיץ היה דומה בפרות הבוגרות ועמד על כ- 2 ק"ג חלב לחודש בפרות שני האזורים. במבכירות ממליטות האביב היה קצב הירידה גדול מזה של ממליטות החורף, בעיקר בעמקים החמים ( 0.6, 0.6 בהמלטות חורף לעומת 1.4 ו- 0.8 ק"ג חלב, בהמלטות אביב, בעמקים החמים ומישור החוף בהתאמה (0.01 -P). עובדה מעניינת היא חוסר ההבדל בתנובת 180 הימים הראשונים של התחלובה בין שתי עונות ההמלטה, הנגרמת כנראה מההפעלה האינטנסיבית של הצינון בקיץ. בממליטות החורף היתה התנובה היומית הממוצעת לתקופה הנבדקת 39.3 ו- 38.5 ק"ג חלב לעומת 39.6 ו- 38.2 ק"ג חלב בקיץ, בעמקים החמים ומישור החוף בהתאמה (0.1

עקב מיעוט הזרעות במשקים בקיץ, נערכה השוואת ביצועי הרבייה בקיץ בין שבעה משקים שהפעילו צינון אינטנסיבי בעמקים החמים לשבעה משקים מקבילים במישור החוף. שיעורי ההתעברות מהזרעה ראשונה ומהזרעה שניה של מבכירות בחודשים יולי - ספטמבר היו 18 ו- 43% בהתאמה בעמקים החמים לעומת 35 ו- 37% במישור החוף. שיעורי התעברות מקבילים של פרות בוגרות היו 26 ו- 26 אחוזים בעמקים החמים לעומת 28 ו- 27% במישור החוף בהתאמה.
ממצאי עבודה זו מראים כי ניתן באמצעות התקנה והפעלה אינטנסיבית של מערכת צינון המשלבת המטרה ואוורור מאולץ בקיץ לצמצם במידה ניכרת (לעיתים עד כדי ביטול), את הירידה הקיצית בביצועי ההנבה והרבייה של הפרות באזורי הארץ השונים. השפעה זו מתקבלת באופן בלתי תלוי בעוצמות עומס החום הקייצי באזורי הארץ השונים. ממצא זה חשוב לתכנון היצור העתידי והתאמתו לצורכי השוק בכלל רפתות הארץ, אך חשוב במיוחד למשקי העמקים החמים, זאת מאחר ועד לבדיקה זו לא יכולים היו רפתני האזור להעריך באופן מלא את תרומת הצינון לביצועי הפרות המגיעות לשיא ההנבה וגם מוזרעות בקיץ.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט