דוח מסכם: מבחנים ארציים של גידולי קיץ למספוא שנת 2011

                

תוכנית מס': 870-1563-11

 

מוגש ע"י: אפרים צוקרמן(1), ישי קציר(2) , גבי גרה(2) , בועז נוי(3), דודי שמש(4),

אריה בוסק(5) ואון רבינוביץ(3).

(1)       -ממ"ר מספוא ותירס, שה"מ.

(2)       חוות ניסיונות גד"ש עכו.

(3)       מדריך גד"ש, שה"מ מחוז הגליל.

(4)       מדריך גד"ש, שה"מ מחוז העמקים.

(5)       מדריך גד"ש, ועדת מגדלים דרום יהודה.

 

תקציר

מדי שנה נערכים מבחנים ארציים של זני תירס וסורגום למספוא. מבחנים אלה נועדו לבחון את יבול ואיכות גידולי הקיץ למספוא ולגרגרים בהשוואה לזנים מסחריים של תירס וסורגום.

במבחנים נבחנים יבולי הזנים החדשים בתנאי השקיה שונים תוך כדי בחינת התאמת הזנים לגידול באזורים שונים בארץ. כמו כן נערכות בדיקות לקביעת האיכות התזונתית של זנים אלו להזנת הבקר.

תוצאות המבחנים משמשות לקביעת ההמלצות למגדלים איזה מינים וזנים של גידולי מספוא קיציים לגדל בהתאם לתנאי הגידול בכל אזור, מועדי הזריעה וכמויות המים העומדים לרשות המגדלים.

מבחני זני התירס למספוא בשנת 2011 נערכו ב-4 אתרים שונים בארץ ומבחן זני הסורגום באתר אחד.

השנה נזרעו מבחני זנים של תירס למספוא בחוות הניסיונות עדן בעמק המעיינות, בחוות הניסיונות בעכו בגליל המערבי, בשדות קיבוץ רבדים בשפלת יהודה ובשדות קיבוץ נאות מורדכי בגליל העליון (חלקה הידועה כנגועה במחלת הקמיחה המאוחרת Harpophora maydis).

תוצאות המבחנים בשנים האחרונות הביאו למספר המלצות לגידול זני תירס וסורגום למספוא:

זני תירס חדשים בעלי פוטנציאל יבול גבוה החליפו זנים ותיקים כתוצאה מכך נרשמה עליה ביבולי התירס למספוא בממוצע של כשני אחוזים בשנה. בניסויים בשנת 2011 אותרו זנים תירס חדשים למספוא  בעלי פוטנציאל יבול גבוה העשויים להחליף את הזנים המסחריים המגודלים היום.  כמו כן אותרו זנים בעלי כושר עמידו/סבילות טובה יחסית טובה למחלות קרקע שונות ובעיקר מחלת הקמילה המאוחרת (Harpophora maydis) המתפשטת בארץ וגורמת נזקים כבדים בגליל העליון.

מבחן זני הסורגום לא הגיע לקציר עקב נזקים כבדים שנגרמו ע"י זבוב האתריגונה. נזקים אלה לא איפשרו קבלת מידע מהימן על פוטנציאל היבול של הזנים. על סמך תצפית ויזואלית ניתן היה להבחין שהזן STT-12 שנכנס למזרע מסחרי בשנים האחרונות, הראה עמידות יחסית טובה גם לנזקי האתריגונה.

מבחני הזנים בשנים הבאות יאפשרו המשך המגמה של התאמת גידולי המספוא הקיצי לתנאים בעת הזריעה תוך יעול ניצול המים ומתוך רצון להעלות את כמות היבול הנאסף.

 

חומרים ושיטות

מבחני הזנים של התירס למספוא וגרגרים נערכו בארבעה אתרים בארץ. קביעת אתר המבחן של כל גידול נערכה על פי אזורי הגידול ועל פי בקשות של המגדלים באזור. 

מבחני זני התירס לתחמיץ נערכו בבקעת המעיינות בחוות ניסיונות עדן, בגליל המערבי בחוות הניסיונות בעכו, בשפלה בשדות קיבוץ רבדים ובגליל העליון בשדות קיבוץ נאות מורדכי.

המבחנים נערכו בשיטת הבלוקים באקראי ב-5 חזרות וזנים בתצפית בחזרה אחת. כל מבחני הזנים נזרעו במרווח של 1 מטר בין השורות (2 שורות על ערוגה). בכל חזרה נקצרו 10 מטרים שורה לצורך הבדיקות.

המדדים שנבדקו וחושבו: מספר צמחים לדונם, מספר קלחים לדונם, יבול חומר יבש צמחי (וגטטיבי) לדונם, יבול חומר יבש קלחים לדונם ויבול חומר יבש כללי לדונם.

בחינת יבול הגרגרים נעשה לאור תוצאות יבול הקלחים במבחן הזנים בחוות עכו. בדיקת יבול הגרגרים נעשתה רק בזנים נבחרים בעלי יבול קלחים גבוה הן במחבן הזנים והן בתצפית.

 

מבחן זני הסורגום נערך רק בחוות הניסיונות בעכו וכלל ארבעה זנים.

 

טבלה 2  - רשימת זני הסורגום למספוא במבחני הזנים

∗ - שמות הזנים הם קודים. השמות המסחריים נמצאים אצל עורכי המבחן.

 

 

טבלה 1  - רשימת זני התירס במבחני הזנים ובתצפיות

- שמות הזנים הם קודים. השמות המסחריים נמצאים אצל עורכי המבחן.

 

תוצאות ודיון

 

תוצאות מבחני זני תירס לתחמיץ וגרגרים

יבול בחומר היבש של זני תירס  לתחמיץ ועמידות זנים למחלת הקמילה מוצגים בטבלה 3 ויבול הגרגרים בזנים נבחרים בטבלה 4.

 

טבלה 3 – יבול חומר יבש של זני תירס במבחני הזנים הארציים לתחמיץ 2011

  - אותיות שונות באותה עמודה מראות על הבדל מובהק ברמה של 5%, במבחן שונות ע"פ

       Tukey& Kramer.

∗∗ - הזנים המופעים בתצפית נזרעו בחזרה אחת ולכן לא נעשה הוכנסו למבחנים הסטטיסטיים.

        חשוב לשים לב שזנים אלה יכולים להופיע באתרים אחרים בתוך המבחנים.

∗∗∗ - בנאות מורדכי נערכה בדיקה של עמידות לתופעת ההייבשויות וכל הזנים נבחנו ב-3 חזרות.

 

טבלה 4 - יבול גרגרים של זני תירס במבחני הזנים הארציים 2011

לא נמצאו הבדלים סטטיסטיים ביבול הגרגרים בין הזנים במבחן.

 

 

על פי התוצאות בטבלה 3 ניתן לראות שבכל אתר בפני עצמו לא נמצאו הבדלים סטיסטים מבהקים בין הזנים למעט חריג אחד ברבדים.

בחוות עדן הצטיינו במבחן הזנים (בסדר יורד) Tavascan, Abgaro, PA-800 ו-Viana.

בחוות הניסיונות בעכו הצטיינו במבחן הזנים (בסדר יורד) PA-800, Klips-004 ו-31P41.

ברבדים הצטיין הזן Kolosseus.

במסגרת התצפית על זנים חדשים החוות עכו ניתן היה לאבחן מספר זנים חדשים בעלי פוטנציאל יבול גבוה העשויים בעתיד להחליף את הזנים המסחריים המגודלים היום. מבין זנים אלה ראוי לציין את הזנים: Kalumet, Kopias, Kolosseus (ראה מבחן זנים רבדים), Kalipso ו-P1894.

מחלת הקמילה המאוחרת הנגרמת ע"י פטרית הקרקע Harpophora maydis גורמת לנזקים כבדים בתירס. המחלה שהתגלתה בעמק החולה מתפשטת בהדרגה לכל אזורי הארץ. בחינת ואיתור זני תירס בעלי כושר עמידות למחלה עשויים לתת מענה לגידול תירס בשטחים הנגועים.

הזן החדש 32D99 הצדיק את הציפיות לעמידות בפני מחלת הקמילה. זן זה נבדק גם במצרים הידועה כאחת המדינות הסובלות ביותר ממחלת הקמילה המאוחרת וגם שם נמצא גילה עמידות למחלה. זנים נוספים שהראו עמידות/סבילות גבוהה למחלה היו הזן המסחרי Simon שהראה תכונה זו גם בעבר וכן הזן החדש P1543. זנים נוספים שהראו עמידות/סבילות היו, Tavascan, PA45 ו-32P75.

חשוב לציין, שהערכת המחלה הייתה כ-90 ימים לאחר הנביטה. סביר להניח שעד מועד הקציר המסחרי (110 ימים מנביטה) עוצמת המחלה הייתה מחריפה בכל הזנים הרגישים למחלה.

 

בבדיקת יבול הגרגרים שנעשה בזנים נבחרים על פי משקל הקלחים במבחן הזנים למספוא בחוות עכו, נמצא שלא היו הבדלים סטטיסטים מובהקים בין הזנים.

הזנים במבחן שהצטיינו ביבול הגרגרים (בסדר יורד: Tavascan, TARCO-12 ו-הזן המסחרי 32W86.

בתצפית הצטטינו הזנים: TATCO-18, P1395 ו-P1894.

 

 

סיכום מבחני הזנים של גידולי מספוא קיציים בשנת 2011

תוצאות המבחנים בשנים האחרונות כולל שנת 2011 הביאו למספר המלצות לגידול זני תירס וסורגום למספוא:

זני תירס חדשים בעלי פוטנציאל יבול גבוה Vivani, 32W86, Hannibal ו- Abgaroהחליפו זנים ותיקים. בניסויים בשנים האחרונות כולל שנת 2011 אותרו זנים חדשים נוספים בעלי פוטנציאל יבול גבוה העשויים להחליף את הזנים המסחריים המגודלים היום. כתוצאה ממבחני הזנים והחלפת זנים ישנים בחדשים קיימת מגמה של עליה ביבולי התירס למספוא בממוצע של 2% לשנה.

כמו כן, נמצאו זנים בעלי עמידות יחסית טובה למחלות קרקע שונות ובעיקר מחלת הקמילה המאוחרת Harpophora maydis) המתפשטת בארץ וגורמת נזקים כבדים בגליל העליון (ראה תוצאות מבחן זנים בנאות מורדכי).

בין זנים התירס שנבחן בהם גם יבול הגרגרים נמצאו זנים שהניב יבול הגרגרים גבוה למעלה מ-1.5 טון לדונם. מבין הזנים החדשים הניב הזן TARCO-18 יבול יפה של 1.6 טון לדונם.

 

גם בזני הסורגום חלו שינויים בשנתיים האחרונות והזן STT-12 בעל פוטנציאל היבול הגבוה, החליף בחלק גדול מהשדות את הזן העיקרי עד השנים האחרונות FS-5. זן זה מגלה גם עמידות יחסית טובה לנזקי האתריגונה.

 

המשך מבחני הזנים יאפשר המשך המגמה של התאמת גידולי המספוא הקיצי לתנאים בעת הזריעה תוך יעול ניצול המים ומתוך רצון להעלות את כמות היבול הנאסף.

תוצאות מבחני הזנים בכל אזור וסיכום ארצי, מתפרסמים מדי שנה בחוברת "ניסויים ותצפיות במספוא" בהוצ' שה"מ, ומשמשים את המדריכים ואת המגדלים.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט