דוח מסכם: תוכנית מס': 870-1544-10

 

מבחנים ארציים של גידולי קיץ למספוא שנת 2010

 

מוגש ע"י: אפרים צוקרמן(1), ישי קציר(2) , גבי גרה(2) , בועז נוי(3), דודי שמש(4) ואון רבינוביץ(3).
(1) -ממ"ר מספוא ותירס, שה"מ.
(2) חוות ניסיונות גד"ש עכו.
(3) מדריך גד"ש, שה"מ מחוז הגליל.
(4) מדריך גד"ש, שה"מ מחוז העמקים
.

 

 

תקציר
מדי שנה נערכים מבחנים ארציים של זני תירס וסורגום למספוא. מבחנים אלה נועדו לבחון את יבול ואיכות גידולי הקיץ למספוא ולגרגרים בהשוואה לזנים מסחריים של תירס וסורגום.
במבחנים נבחנים יבולי הזנים החדשים בתנאי השקיה שונים תוך כדי בחינת התאמת הזנים לגידול באזורים שונים בארץ. כמו כן נערכות בדיקות לקביעת האיכות המזונית של זנים אלו להזנת הבקר.
תוצאות המבחנים משמשות לקביעת ההמלצות למגדלים איזה מינים וזנים של גידולי מספוא קיציים לגדל בהתאם לתנאי הגידול בכל אזור, מועדי הזריעה וכמויות המים העומדים לרשות המגדלים.
מבחני זני התירס למספוא נערכו בשנת 2010 ב-2 אתרים שונים בארץ ומבחני הסורגום באתר אחד.
השנה נזרעו מבחני זנים של תירס למספוא בחוות הניסיונות בעכו בגליל המערבי ובשדות קיבוץ חולתה בגליל העליון (חלקה הידועה כנגועה במחלת הקמיחה המאוחרת Harpophora maydis.
תוצאות המבחנים בשנים האחרונות הביאו למספר המלצות לגידול זני תירס וסורגום למספוא:
זני תירס חדשים בעלי פוטנציאל יבול גבוה החליפו זנים ותיקים כתוצאה מכך נרשמה עליה ביבולי התירס למספוא בממוצע של 2% בשנה. בניסויים בשנת 2010 אותרו זנים תירס חדשים למספוא  בעלי פוטנציאל יבול גבוה העשויים להחליף את הזנים המסחריים המגודלים היום.  כמו כן אותרו זנים בעלי כושר סבילות טובה יחסית טובה למחלות קרקע שונות ובעיקר מחלת הקמילה המאוחרת (Harpophora maydis) המתפשטת בארץ וגורמת נזקים כבדים בגליל העליון.
במבחני זני הסורגום למספוא אותרו מספר זנים חדשים בעלי פוטנציאל יבול העולה על הזן המסחרי העיקרי היום FS-5. הזן הבולט מביניהם שנכנס כבר לגידול מסחרי הוא STT-12 המיובא מארה"ב.
מבחני הזנים בשנים הבאות יאפשרו המשך המגמה של התאמת גידולי המספוא הקיצי לתנאים בעת הזריעה תוך יעול ניצול המים ומתוך רצון להעלות את כמות היבול הנאסף.


חומרים ושיטות
מבחני הזנים של התירס למספוא וגרגרים נערכו בשני אתרים בארץ. קביעת אתר המבחן של כל גידול נערכה על פי אזורי הגידול ועל פי בקשות של המגדלים באזור. 
מבחני זני התירס לתחמיץ נערכו בחוות הניסיונות בעכו בגליל המערבי (מבחן ותצפית זנים) ובשדות קיבוץ חולתה בגליל העליון.
המבחנים נערכו בשיטת הבלוקים באקראי ב-5 חזרות וזנים בתצפית בחזרה אחת. כל מבחני הזנים נזרעו במרווח של 1 מטר בין השורות (2 שורות על ערוגה).

 

טבלה 1  - רשימת זני התירס במבחני הזנים

∗ - שמות הזנים הם קודים. השמות המסחריים נמצאים אצל עורכי המבחן.

 

טבלה 2  - רשימת זני הסורגום למספוא במבחני הזנים

∗ - שמות הזנים הם קודים. השמות המסחריים נמצאים אצל עורכי המבחן.

 


תוצאות

תוצאות מבחני זני תירס לתחמיץ וגרגרים
יבול בחומר היבש של זני תירס  לתחמיץ מוצגים בטבלה 2 ולגרגרים בטבלה 3.

 

טבלה 3 – יבול חומר יבש לת של זני תירס במבחני הזנים הארציים לתחמיץ 2010

∗  בכל מבחני הזנים לא נמצאו הבדלים סטטיסטיים מובהקים בין הזנים בכל אתר.


טבלה 4 - יבול גרגרים של זני תירס במבחני הזנים הארציים 2010

∗ - אותיות שונות באותה עמודה מראות על  הבדל מובהק ברמה של 5%,
     במבחן שונות ע"פ Tukey & Kramer


תוצאות מבחני הסורגום למספוא
צמחי הסורגום מבחן הזנים, הותקפו קשות ע"י זבוב האתריגונה וכתוצאה מכך היבול הנקצר בהם היה נמוך מהצפוי. המבחן הונבט בהשקיה וגודל בתנאי בעל. עורכי המבחן החליטו להמשיך ולבצע את המבחן עד תומו ולבחון אילו מבין הזנים מגלה עמידות טובה יותר לאתריגונה.

 

טבלה 5 – יבול חומר יבש לת של זני סורגום למספוא במבחן הזנים הארצי 2010

∗  במבחן הזנים לא נמצאו הבדלים סטטיסטיים מובהקים בין הזנים.

 

מביו בזנים במבחן הראו שלושת הזנים הראשונים בטבלה 5 עמידות סבירה להתקפה קשה של אתריגונה. כדי לאמוד את הנזק כתוצאה מהזבוב הישוונו את התוצאות לחלקה שכנה שנזרעה בזן הסורגום מהזן STT-12  וגודלה באותם תנאים. חלקה זו נזרעה 10 ימים מוקדם יותר ונזקי האתריגנה בה היו קטנים. היבול בחלקה זו בתנאי בעל היה 1789 ק"ג חומר יבש לדונם.

 

סיכום מבחני הזנים של גידולי מספוא קיציים בשנת 2010
תוצאות המבחנים בשנים האחרונות כולל שנת 2010 הביאו למספר המלצות לגידול זני תירס וסורגום למספוא:
זני תירס חדשים בעלי פוטנציאל יבול גבוה Vivani, 32W86, Hannibal ו- Abgaro החליפו או בשלבי החלפה של זנים ותיקים. בניסויים בשנים האחרונות כולל שנת 2010 אותרו זנים חדשים נוספים בעלי פוטנציאל יבול גבוה העשויים להחליף את הזנים המסחריים המגודלים היום. כתוצאה ממבחני הזנים והחלפת זנים ישנים בחדשים קיימת מגמה של עליה ביבולי התירס למספוא בממוצע של 2% לשנה.
כמו כן, נמצאו זנים בעלי עמידות יחסית טובה למחלות קרקע שונות ובעיקר מחלת הקמילה המאוחרת Harpophora maydis) המתפשטת בארץ וגורמת נזקים כבדים בגליל העליון (ראה תוצאות מבחן זנים בחולתה).
בין זנים התירס שנבחן בהם גם יבול הגרגרים נמצא שהזן המסחרי 32W86 הניב את יבול הגרגרים הגבוה ביותר של למעלה מ-2 טון לדונם. מבין הזנים החדשים הניב הזן Ke001 יבול יפה של כ-1.9 טון לדונם.

גם בזני הסורגום חלו שינויים בשנתיים האחרונות והזן STT-12 בעל פוטנציאל היבול הגבוה, החליף בחלק גדול מהשדות את הזן העיקרי עד השנים האחרונות FS-5.

המשך מבחני הזנים יאפשר המשך המגמה של התאמת גידולי המספוא הקיצי לתנאים בעת הזריעה תוך יעול ניצול המים ומתוך רצון להעלות את כמות היבול הנאסף.
תוצאות מבחני הזנים בכל אזור וסיכום ארצי, מתפרסמים מדי שנה בחוברת "ניסויים ותצפיות במספוא" בהוצ' שה"מ, ומשמשים את המדריכים ואת המגדלים.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט