דו"ח סופי לתצפית 870-1296-04

 

השפעת מי לקטוז על ביצועי פרות חלבסטיבן רוזן שה"מ, מחוז העמקים, המחלקה לבקר

 

רקע
"מי לקטוז" הוא מזון חדש במדינת ישראל. המזון מיוצר כמוצר לוואי של תעשיית הגבינה, ולאחר ייבוש מי גבינה.
המזון מוצע לרפתות כנוזל במנות של פרות חלב, (וגם של עגלי פיטום ועגלות). הרפת אכן מקור טוב לשימוש בו, כי אם לא, תהייה בעיה אמיתית לאיכות הסביבה בסילוק החומר.
תכולת מי הלקטוז היא כ- 26% חומר יבש עם אחוז גבוה של אפר (כ- 18% ויותר) ממקור מינרלים הנמצאים בחלב. כמו כן, יש במי הלקטוז אחוז לא גבוה של חלבון, כ- 7%, שכולל בתוכו אוריאה.
רוב החומר היבש הוא לקטוז. לפי המשווק יש למזון כ- 75% לקטוז בחומר היבש.
נראה שבעתיד הקרוב יהיו כמויות גדולות של מי לקטוז זמינות להזנת בהמות.
משקים שמקבלים את החומר לא מדווחים על בעיות ובכמה מקרים מדווחים על עליית ריכוז השומן כתוצאה מהזנת פרות חלב עם מי הלקטוז (האם יתכן שרמה גבוהה של קטיונים כגון K משמשים כבופר?).
מי הלקטוז או השפעתם על ביצועי פרות חלב טרם נבדקו בשום ניסוי.


מטרת העבודה
מטרת העבודה הנוכחית, אם כן, היא לבדוק את מי הלקטוז, תכולתם, אחידותם, ובעיקר לבחון השפעת הזנה במי לקטוז על ביצועי פרות חלב.


בע"ח ושיטות
התצפית נערכה ברפת של קיבוץ כפר חרוב בין ינואר עד מאי 2006. כ- 110 פרות בתחלובה השנייה ואילך חולקו לשתי קבוצות לפי מספר המלטה, מרחק מההמלטה, הנבה צפויה ואת הכמות של חלב וחמ"מ בביקורת חלב לפני הניסוי.
שתי הקבוצות קיבלו מנה דומה עם בדיוק אותו מזון גס ורמות זהות של אנרגיה, וחלבון, כאשר קבוצת הניסוי קבלה מי לקטוז (6% מהחומר היבש) שהחליף מזון מרוכז, (בעיקר גרעינים שעורה ותירס), של קבוצת הביקורת כדי להשוות תכולות אנרגיה, חלבון וכו'.
שתי הקבוצות קיבלו אותה חליפה.
שתי המנות הכילו 16.9% חלבון כללי, כ- 1.76 מגק"ל אנרגיה נטו לחלב/ק"ג ח"י, כ- 38% פל"מ מחושב, 34% מזון גס, כ- 5.9% מהחלבון כחב"ח. במנת מי הלקטוז היה כ- 31.8% NDF, ובמנת ביקורת היה כ- 33.0% NDF.
כל משלוח של מי לקטוז הגיע עם תכולת החומר היבש של המשלוח שתמיד נמצא כ- 26%. כמו כן, ערבבו את מי הלקטוז מספר פעמים מידי יום כדי למנוע שקיעת החומר.
כל שאר הממשק היה זהה לשתי הקבוצות, כולל מבנים.
בוצעה ביקורת חלב כל שבועיים במהלך התצפית.
נמדדו צריכת מזון ממוצעת לקבוצה ע"י בקר של ברור חיל.
כל הפרות נשקלו לאחר כל חליבה עם משקל "הליכה".
הניתוח הסטטיסטי בוצע בעזרת מודל GLM של תוכנית SAS. מספר המלטה, תאריך המלטה, ביקורות חלב לפני הניסוי וחמ"מ וחלב צפויים שמשו כמשתני קו- וריאנס.


תוצאות התכולות מי הלקטוז בבדיקות שנעשו ע"י מעבדת בקטוכם היו:
חלבון בחומר יבש: 8.3%
אפר בחומר יבש: 11.3%
שומן בחומר יבש: >0.1%
לקטוז בחומר יבש: 80.7%
:pH 4.16


לפי הצהרת היצרן, מגק"ל אנרגיה נטו/ק"ג ח"י היא 2.4. נתון זה נראה לנו לא הגיוני, ולכן הכנסנו במטריצה והתייחסנו לפי חישובינו הגסה כ- 1.85 מגק"ל אנרגיה נטו/ ק"ג ח"י.


טבלה 1- מנות בניסוי מי לקטוז- כפר חרוב 2006 (הנתונים באחוזים (%) מהחומר היבש)


החליפה מורכבת מ- גרעיני חיטה, כ. ליפתית, גרעיני כתנה פימה לחוצים, גרעיני שיפון, שומן מוגן, גלוטן מיל, פרמיקס חב"ח, ותרכיזי ויטמנים ומינרלים.


תוצאות
תוצאות הייצור מוצגות בטבלה 2.


טבלה 2. תוצאות ייצור בניסוי מי לקטוז כפר חרוב 2006.


כפי שניתן לראות היה הבדל מובהק לרעת קבוצת מי הלקטוז בכמות החלב, ובכמות החלבון.
לעומת זאת קבוצת מי הלקטוז הניבה ריכוז שומן וחלבון יותר גבוה. כמו כן, היו הפרות בקבוצה זו גבוהות יותר במכפיל מכסה. מכפיל מכסה הוא חמ"מ לחלק למכסה, והוא פרמטר חשוב במדיניות של מכסות, כלומר פרות מי הלקטוז הן פרות "עוקפות מכסה". הפרות שקיבלו מי לקטוז היו גם נמוכות באופן מובהק בריכוז האוריאה בחלבן, גורם המצביע על פחות בזבוז חלבון, כנראה עקב הפחמימות הפריקות והזמינות במי הלקטוז.
לא היו הבדלים מובהקים בכמויות החמ"מ או החמ"ש (3.5%) בין הקבוצות.


נתוני צריכת המזון מוצגים בטבלה 3.


טבלה 3- נתוני צריכת המזון בניסוי מי לקטוז- כפר חרוב 2005 (ק"ג ח"י/פרה/יום)..


נראה שלמי לקטוז הייתה השפעה על עליית צריכת המזון. נתון זה מתאים למספר דיווחים מהשטח שמי לקטוז מעלים את צריכת המזון ללא עלייה בתנובת החלב.
יתכן כי חלק מהסיבה שמי הלקטוז מעלים צריכת המזון נעוצה בעובדה שבמי הלקטוז נמצא אחוז אפר גבוה.
לא היו הבדלים משמעותיים בשינוי משקל הגוף הממוצע במהלך הניסוי.


סיכום
בוצעה תצפית ברפת של כפר חרוב בחורף ואביב 2006 בה נבדקה השפעה של הזנה ב- 6% מהחומר היבש במי לקטוז על ביצועי פרות גבוהות תנובה.
נמצא שהזנה במי לקטוז מורידה את תנובת החלב וכמות החלבון בחלב. מי הלקטוז מעלים את ריכוז השומן, החלבון ומכפיל מכסה. מי הלקטוז גם הורידו את ריכוז האוריאה בחלב.
להזנה במי לקטוז לא הייתה השפעה מובהקת על החמ"מ או החמ"ש.
הזנה במי לקטוז גרמה לעלייה בצריכת המזון.

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט