סיכום ביניים - מבחני זני חיטה למספוא בעונת גידול 2005/6


עבודה מס: 870-0766-06


מוגש ע"י: אפרים צוקרמן(1), דני זוהר(2), און רבינוביץ(3), בועז נוי(4), דודי שמש(4), יורם שטיינברג(5), יפתח גלעדי(6), עופר גורן(7), אורי ניר(7) ועוזי נפתליהו(8).

 

(1) -ממ"ר מספוא ותירס, שה"מ.
(2) ממ"ר פלחה חורף, שה"מ.
(3) מדריך גד"ש, שה"מ גליל עליון.
(4) מדריך גד"ש, שה"מ גליל מערבי.
(5) מדריך גד"ש, עמק יזרעאל.
(6) מדריך גד"ש, עמקים מזרחיים.
(7) מדריך גד"ש, שה"מ מחוז מרכז.
(8) מדריך גד"ש שה"מ מחוז הנגב.

 


תקציר
עונת הגידול (2005/6) התאפיינה בטמפרטורות גבוהות יחסית בתחילת החורף והפסקת גשמים בתחילת חודש דצמבר. בגלל תנאי האקלים בתחילת העונה נפגעה הסתעפות צמחי החיטה שגרמה במקרים רבים גם לפגיעה בצבירת החומר הווגטטיבי. עצירת גשמים החל מסוף חודש פברואר עד סוף חודש מרס גרמו להבשלה מוקדמת של זני החיטה. גשמים שירדו בתחילת חודש אפריל ולא אפשרו קציר במועד המיטבי וגרמו לדחיית הקציר. גשמי אפריל גרמו גם לשיבושים קשים בקציר השחתות ובשדות שנקצרו נגרמו שיבושים קשים בטיפול בחומר הנקצר ובאיסופו עד כדי נזקים בלתי הפיכים לאיכות השחת.
מבחני זני החיטה למספוא בוצעו בשבעה אתרים בארץ ונערכו בשיתוף עם מבחני הזנים לגרגרים שמומנו ע"י הנהלת ענף הפלחה. הממצאים בעונת גידול 2005/6 מראים שזנים בעלי משך גידול שונה מניבים יבולים שונים בהתאם לתנאי האקלים והקרקע האופייניים לאזור הגידול.
הממצאים בעונת הגידול הנוכחית, מחזקת ממצאים משנים קודמות המראים, שבתנאי בעל בהם לא ניתן להשקות את החיטה ישנה מגמה של צבירה טובה יותר של חומר יבש של חיטה למספוא בזנים הבכירים והבינוניים. באזורים שחונים בהם נהוג להשקות את החיטה בעת עצירת משקעים, יש יתרון לזנים הבכירים והבינוניים. באזורים גשומים נמצא יתרון בגידול חיטה למספוא לזנים הבינוניים והאפילים. זנים אלה צוברים יבול גבוה יותר מהזנים הבכירים וכן מאפשרים גם קציר בשלבי הבשלה ראשונים של מילוי הגרגרים (תחמיץ כשר לפסח).


תוצאות
מבחני זני החיטה למספוא בוצעו בשבעה אתרים בארץ. בבקעת בית שאן ובשפלת יהודה נקצרו זני החיטה בשני מועדים, האחד בפריחה והשני בגמר הבשלת חלב תחילת דונג. ביתר המבחנים נקצרו זני החיטה במועד אחד בו היו הגרגרים בשלים של גמר הבשלת חלב ועד תחילת דונג. בטבלה 1 מוצגות תוצאות הקציר בשלבים של גמר הבשלת חלב תחילת שלב הדונג.


טבלה 1 – יבולי זני חיטה למספוא בשלב תחילת דונג, באתרי מבחני הזנים בעונת 2005/6


הממצאים בעונת גידול 2005/6 כפי שהם מוצגים בטבלה 1, מראים שזנים בעלי משך גידול שונה מניבים יבולים שונים בהתאם לתנאי האקלים והקרקע האופייניים לאזור הגידול. כדי להגיע להמלצות מיטביות לחקלאים איזה מהזנים רצוי לזרוע בכל אזור, נעשתה רגרסיה פולינומית על היבולים הממוצעים של זני חיטה מסחריים, השונים אחד ממשנהו במשך הגידול. הרגרסיה נעשתה על זני החיטה בשלושה אזורים מאפיינים. נגב מערבי – אזור שחון בו החיטה מגודלת בתנאי בעל, בקעת בית שאן – אזור שחון עם השקית עזר ושפלת יהודה – אזור גשום בתנאי בעל. הרגרסיות מוצגות באיור 1 כאשר הזנים מסודרים על פי סדר הבשלתם משמאל לימין בכירים ואפילים בהתאמה.

 


איור 1 – יבול ממוצע של זני חיטה (במונחי חומר יבש) מבכירים לאפילים (משמאל לימין בהתאמה) בשלושה אזורים בארץ. עמק בית שאן – אזור שחון ויבש בו נהוג להשקות החיטה בתנאי מחסור במים, שפלת יהודה – אזור גשום, נגב מערבי – אזור בעל מתחת לקו הבצורת. קווי הרגרסיה מתארים את צבירת היבול כתלות במועד הבשלת הזנים.

 


עונת הגידול הנוכחית, מחזקת ממצאים משנים קודמות המראים, שבתנאי הנגב המערבי ישנה מגמה של צבירה טובה יותר של חומר יבש למספוא בזנים הבינוניים.
באזור בקעת בית שאן נמצא שהזנים המתאימים ביותר בממוצע רב שנתי, הם הזנים הבכירים והבינוניים. באזור שחון זה גם אם החיטה מושקית בתנאים של עצירת משקעים, קצב הבשלת החיטה מהיר ביותר ולכן כפי שצוין נמצא שיש יתרון לזנים הבכירים והבינוניים.
באזור שפלת יהודה הזנים הבינוניים והאפילים הניבו את היבול הגבוה ביותר. ממצאים אלה המצטרפים לממצאים מהשנים הקודמות המראים, שבתנאי שפלת יהודה ישנו יתרון בגידול זני חיטה בינוניים ואפילים למספוא. זנים אלה צוברים יבול גבוה יותר מהזנים הבכירים וכן מאפשרים גם קציר בשלבי הבשלה ראשונים של מילוי הגרגרים (תחמיץ כשר לפסח).

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט