סורגום לרפת החלב: הווה ועתיד
טל קיפניס - מינהל המחקר החקלאי
משאבי הטבע והסביבה החקלאית חייבים להטביע את חותמם על פעילויות היצור החקלאי. הירידה במאזן המים ואיכותם והסכנה לאיכות הסביבה החקלאית אמורים להשפיע על בחירת הגידולים והמימשק. האידיאל של שמירה על הסביבה כדי שזו תאפשר לקיים חקלאות בריאה, ברמה גבוהה ולאורך שנים נמצא כיום בעימות עם המימשק הנהוג בחקלאות המודרנית והאינטנסיבית. שימוש רב בדשנים, בחומרי הדברה לסוגיהם ובמים מכל סוג שהוא אינו תורם לשמירה על איכות הסביבה אלא להפך.

סורגום הוא גידול קיצי בעל מעלות רבות. הוא עמיד יובש, יעיל מאד בניצול המים והדשן ובעל כושר הנבה גבוה. זני העבר של סורגום שטופחו ליצור גרגרים ואשר שמשו גם להאבסת מעלי גירה בצורת תחמיץ לא היו בעלי איכות גבוהה. הבצורות הבלתי חזויות בארה"ב עודדו טיפוח של זנים גבוהים ועתירי יבול וגטטיבי לתחמיץ תוך ניצול תכונת העמידות של הסורגום ליובש. זנים אלה מתפשטים באזורים חשופים לעקה ותופסים את מקומו של התירס.

בסדרת נסויי שדה בדקנו את התגובה של סורגום ותירס לכמויות ומליחויות משתנות של מים. אתרנו מכלואי סורגום בהם הגבעול הוא רכיב היבול העקרי ואשר הניבו יבול גבוה בתנאי יובש ומליחות. נעכלות החומר היבש של מכלואים אלה במימשק שלחין ובמליחות מים נמוכה היתה כ-59 אחוז, אך היא עלתה בכ-10 יחידות אחוז במימשק בעל, כתוצאה מהצטברות סוכרוז בגבעולים. היבול היחסי של גרגרים בתוך קמת סורגום המתפתחת בתנאי גדילה תת-מיטביים הוא נמוך והאיכות הגבוהה של הקמה מקורה בחומר וגטטיבי משופר ולא בגרגרים עתירי עמילן.

מבין המכלואים הגבעוליים בררנו זן אחד אשר גדל בהצלחה באזורים שונים בארץ ובתנאים שונים של רטיבות. השימוש בו מתרחב בהדרגה לשביעות רצונם של הרפתנים. כיום יש צורך להתמודד עם שלוש שאלות מעשיות: רגישות לרביצה, מועד קציר מיטבי להחמצה ומימשק דו-קצירי.

הטענה כי איכותו של הסורגום נחותה מזו של תירס היא נחלת העבר. הזנים החדשים פרי הטיפוח האנטנסיבי והחדשני בארה"ב, והתוצאות הטובות שהושגו ברפתות של עמק חפר, הגליל המערבי ומקומות אחרים כתוצאה מהזנה עם תחמיץ סורגום סותרות טענה זו. על בסיס זה יש מקום להעלות את השאלה האם בתנאים הנוכחיים אין הסורגום ראוי לשמש כגידול המספוא הקיצי העיקרי.

העתיד שייך כולו לאיכות המוצר. בתקופה החפיפה שבין ההווה והעתיד אנו מבצעים מחקרים במטרה לשפר את הנעכלות ע"י בקרה כימית, ולבדוק זנים חדשים הנושאים את התכונה bmr לתכולת ליגנין מופחתת.

ריסוס סורגום במועד מתאים ובמינונים זעירים של ראונדאפ שיפר את נעכלות החומר היבש ואת הנעכלות של דופן התא מבלי להפחית את היבול הוגטטיבי. התכשיר, ובמיוחד במינון זעיר הוא קוטל העשבים הידידותי ביותר לסביבה והשימוש בו להקמלת מספוא מורשה מבחינה בריאותית. במקביל מצאנו כי הנעכלות בכרס מלאכותית של צמחי bmr לא מסחריים היתה גבוהה ביותר. כיום אנו בוחנים את היבול והאיכות של זני מספוא חדשים נושאי .bmr
הפיתוח העתידי של הגידול נעשה בשני תחומים:
1. שיפור האיכות באמצעים ביוטכנולוגיים. המטרה כיום היא לשנות את מבנה הליגנין יותר מאשר להפחיתו. הליגנין דרוש ליציבות הצמח ולהגנה בפני חדירה של מזיקים ומחלות והפחתתו מגדילה את הרגישות לרביצה. לעומת זאת, השינוי הצפוי במבנה הליגנין אמור לשפר את הנעכלות של דופן התא מבלי להפחית את יציבות הצמח.

2. הכללה של עמידות ליובש בשלבי גדילה מאוחרים בזנים מסחריים. צמחים העמידים ליובש לפני הפריחה הם לרוב רגישים ליובש אחרי הפריחה, ולהפך. נעשה מאמץ לצרף את שתי תכונות העמידות בזן אחד תוך מתן תשומת לב מיוחדת לעמידות בגיל מבוגר, תכונה הקרויה בשם "green stay“. הקמה הוגטטיבית של זנים כאלה הגדלים בתנאי רטיבות תת-מיטביים אמורה להשאר ירוקה גם בשלבי התפתחות מאוחרים של הגידול. במצב זה הפוטוסנתיזה צפויה להמשך ועמה צבירת סוכרים ומוטמעים אחרים התורמים לשיפור האיכות.

המחקרים העתידיים אינם נערכים בארץ, אך חשוב שתמצא היזמה המקומית לעקוב אחר הפיתוחים החדשים ולבחון את התאמתם לתנאי מימשק המספוא המקומי.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט