HFP כמחליף גרעיני כותנה בהזנת פרות חלב (ניסויים השוואתיים ברפתות מעגן מיכאל, מזרע וכפר חרוב)
כתריאל - "צמח", רותי ואלי - "אמבר", יאיר - "מילובר", סטיבן - שה"מ, המחלקה לבקר, סטיב וטל - מעגן מיכאל, דורון - מזרע, סרג'יו - כפר חרוב, נמרוד - "צמח ניסיונות".
מבואף המוצר HFP (Product Fat High) המיוצר בארה'ב - מורכב משילוב מוצרי לוואי של סויה, תירס ושמן צמחי בתכולות דומות לגרעיני כותנה (17% חלבון, 18% שומן, 42% NDF, מחושב ל - 2.1 מק'ל אנ. נטו בחומר טרי).

לאחרונה קטנו שטחי המזרע של כותנה בארץ וכתוצאה, קטנו באופן משמעותי הכמויות העומדות לרשות המשקים למטרות האבסה, במיוחד של גרעינים מזן האקלה.

ניסויים שנערכו ע"י לשכת מכוני התערובת בשנים 8,1987 בקליה ושדות ים, בהם נבחנה החלפת גרעיני כותנה "אקלה" שלמים במרכיבי ג. כותנה (כוספה, קליפות ושמן – כמוצרי לוואי בתעשית השמן), נמצא כי יש השפעה שלילית של מרכיב השמן החופשי שבמנת מרכיבי הכותנה על תכולת השומן בחלב.

מטרת העבודות המוצגות כאן היה לבדוק ההבדל בביצועי הפרות כאשר מחליפים במנתן 5% - 10% גרעיני כותנה באחוז דומה של HFP והשוואת מנה ללא ג. כותנה למנה המכילה 5% .HFP

שיטות: ברפת מעגן מיכאל נבחרו כ 65 פרות בשתי קבוצות לניסיון בחדשים ינואר אפריל, וברפתות מזרע וכפר חרוב 45 ו-50 פרות בשתי קבוצות, לניסוי, בחדשים אוגוסט נובמבר .2000 הפרות חולקו לקבוצות דומות ככל האפשר בנתוני מס' תחלובה, מרחק מהמלטה, כמות חלב והרכבו לפי שקילות חלב של חדשיים לפני הניסוי.

המנות בתוך כל משק היו דומות בתכולות החלבון, האנרגיה, השומן וה-NDF ממזון גס, אולם שונות בין המשקים. אחוז גרעיני הכותנה שהושוו עם HFP במעגן מיכאל היתה כ-10%, במזרע כ-5.5% ומנת הביקורת בכפר חרוב לא כללה גרעיני כותנה לעומת 5% HFP במנת הניסוי.

הניסויים נערכו בשיטת ההצלבה, לפיה לאחר כחדשיים, הוחלפו המנות לקבוצות כך שקבוצות ה - HFP קיבלו את מנת הכותנה (הביקורת) וקבוצות הכותנה קיבלו את מנת ה - .HFP צריכת המזון (בניקוי שאריות) חושבה לפי נתוני בקרי הזנה. שקילה יומית של הפרות נעשתה ברפת כפר חרוב.

הניתוח הסטטיסטי בחן על כל הפרות שנשארו עד סוף הניסוי, את השפעת המנות המשוקללת למשתני הימים מהמלטה, מספר תחלובה, מספר שקילת חלב והקבוצה בה היתה הפרה.

תוצאות: צריכת המזון הממוצעת של הקבוצות בכל משק לא השתנתה בעקבות שינוי המנות.

1. שקילה יומית של הפרות בכפר חרוב לא הראתה שינוי בקבלת המשקל בהשפעת המנות.

2. תנובת החלב והרכבו המוצגים בטבלה המצורפת מצביעים על השפעה בולטת של מנת ה - HFP על אחוז השומן וכמותו לעומת מנת הכותנה.

3. במעגן מיכאל ומזרע - התוצאות לא עיקביות לגבי כמות החלב, אחוז החלבון וכמות החמ'ש והחמ'מ כאשר ההשואה היא בין כותנה ו

HFP .4 בכפר חרוב לא נמצא הבדל בביצועי הפרות שצרכו 5% HFP לעומת קבוצת הביקורת.
השפעת הזנה ב - HFP לעומת גרעיני כותנה וביקורת על ייצור החלב והרכבו בפרות חלב טבלה מסכמת (ממוצעים לפרה בשתי המנות)

מעגן מיכאל מזרע כפר חרוב

כותנה HPF כותנה HPF כותנה HPF
מספר פרות 48 48 37 37 29 29
חלב ק'ג 40.30 42.55∗∗ 35.15 35.10 36.86 36.58
% שומן 4.06 3.71∗∗ 3.30 3.09∗∗ 3.26 3.28
% חלבון 3.16 3.12∗ 3.15 3.14 3.25 3.24
שומן ק'ג 1.626 1.562∗ 1.144 1.067∗∗ 1.182 1.182
חלבון ק'ג 1.259 1.309∗∗ 1.097 1.088 1.188 1.170
חמ'ש ק'ג 43.75 43.67 33.76 32.52∗ 35.14 35.00
חמ'מ ק'ג 45.87 46.57 37.67 36.75∗ 40.21 39.89
0.01>p<0.05 ∗∗P∗ = הבדלים מובהקים באותו משק

לסיכום: מוצר ה HFP מכיל כמות גדולה של שומן צמחי המשפיע לרעה על תכולת השומן בחלב ללא פגיעה בייצור החלבון בהשוואה למנה המכילה גרעיני כותנה (כפי שנמצא בעבר). תנובות החלב החמ'ש והחמ'מ שנמדדו בשלשת הניסויים שבוצעו, מצביעים על אפשרות תכנון המנה כך שתתמודד בהצלחה עם המגבלה הזאת בתנאים של מחיר כלכלי.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט