דו"ח שנה שנייה (2004) של תוכנית מחקר 362-0070

בחינת היבול, ההרכב הכימי, הפסדי ההחמצה והנעכלות בכבשים של סורגום מהזנים FS-5  ו  BMR-101 שגודלו בשדות מסחריים והוחמצו בבורות.

 

מוגש למועצת החלב ע"י:

מירון יהושע1, אדית יוסף1, משה ניקבחת1, אברהם זנו1, דניאל בן-גדליה1 ,

רן סולומון3, גבי עדין3, עזרא שושני3, אפריים צוקרמן3 צבי ויינברג2, ואילן הלחמי2

1 המחלקה לבקר- מינהל המחקר החקלאי; 2 מינהל המחקר החקלאי; 3 שה"מ;

 

 לדו"ח המחקר המלא

סיכום שנה שנייה

במסגרת פרויקט תלת שנתי במימון מועצת החלב נערכו מבחני יבול, הרכב, ונעכלות בכרס מלאכותית (כרמ"ל), של שבעה זני סורגום גבוהים למספוא והתוצאות הוצגו בדו"ח הפעילות של שנה א' בעמודים 3-31 להלן. במסגרת השנה השנייה של הפרויקט (2004) גודלו בקבוץ אייל בשני חלקות מסחריות של 30 דונם כל אחת שני זני סורגום FS-5  ו BMR-101, אשר נבחרו על סמך ביצועיהם במסגרת ניסויי השנה הראשונה ותחילת השנה השנייה. חלקות ניסוי אלו נזרעו בתחילת מאי 2004 ונקצרו לתחמיץ באמצע חודש אוגוסט. במקביל גודל בקבוץ יבנה בחלקה מסחרית תירס מהזן המסחרי הנפוץ בארץ Oropesa. התירס הושקה ב 550 מ"מ מים, ושתי חלקות הסורגום הושקו ב 240 מ"מ מים. שני זני הסורגום הנבחנים הובאו בעזרת משאיות מקיבוץ אייל להחמצה בבורות בבית דגן. התירס הוחמץ במרכז המזון של יבנה והובל מדי יום להאבסה ברפת בית דגן. היבולים בשדות נקבעו על סמך שקילה של הירק במשאיות, ומדידת תכולת הח"י בדגימות שנלקחו מכל משאית. הפסדי ההחמצה בבורות נקבעו בהסתמך על שקילות ומדידות הרכב של 5 ק"ג ירק שנשקלו לשקי דקרון (5 חזרות לכל בור) והוטמנו באזורים שונים בורות ההחמצה. בטבלה 1 מוצגים מדדים פנולוגיים ויבולי הירק של הזנים הנבחנים וכן ערכי הנעכלות של המספוא הירוק במבחנה. נעכלות החומר היבש של הזן BMR-101 היתה גבוהה מזו של הזןFS-5  (70 לעומת 66% בהתאמה). בטבלה 2 מובאים הרכב שני תחמיצי הסורגןם בעקבות החמצה בצנצנות וערכי נעכלותם במבחנה. ניתן לראות שבמהלך ההחמצה בצנצנות לא חלו הפסדים גדולים של החומר היבש וה pH שהתקבל בתחמיץ היה נמוך. אך הרכב שני תחמיצי הסורגום השתנה במעט בעקבות ההחמצה בבורות. הערכים של הרכבי המנות המואבסות לכבשים, של הרכב התחמיצים, וערכי נעכלות הח"י וה NDF של התחמיצים בכרמ"ל מובאים בטבלה 3. נמצאה ירידה בנעכלות במחנה של התחמיצים מהבורות בהשוואה לחומרי המוצא בעקבות המסה של המיצלולוזה ואובדן של סוכרים במהלך ההחמצה כחומצות אורגניות ו CO2 נדיפים.

טבלה 1. מאפיינים של המספוא הירוק מזני הסורגום BMR-101 ו  FS-5אשר גודלו בשדות מסחריים בקבוץ אייל.

SEM1

FS - 5

BMR - 101

 פרמטר

0.71

29.6a

25.5b

תכולת ח"י (%)

6.76

200

226

גובה הצמח (cm)

0.03

0.17b

0.60a

רביצה (%)

0.18

12.5

12.2

 מספר עלים

 

0.01

0.02

0.02

 

0.23

0.59

0.18

 

0.21

0.65

0.14

התפלגות אברים (פרקציה מח"י)

                Leaves

                Stems

                Panicles

0.06

1.30a

1.08b

יבול ח"י (טון לדונם)

1.12

16.2a

12.0b

תכולת סוכרים מסיסים (% מח"י)

 

0.21

5.07b

5.83a

תכולת חלבון (% מח"י)

0.23

7.72b

9.02a

תכולת אפר (% מח"י)

0.21

56.3

56.0

תכולת NDF (% מח"י)

0.60

22.7b

26.0a

Hemicellulose  (% מח"י)

0.46

27.8a

25.2b

Cellulose  (% מח"י)

0.15

5.88a

4.81b

Lignin (sa)  (% מח"י)

 0.9

66b

70a

נעכלות ח"י במבחנה (%)

1.5

51b

58a

 נעכלות NDF  במבחנה (%)

ab ערכים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים סטטיסטית ברמה P<0.05

 


טבלה 2. הרכב תחמיצי הסורגום שגודלו בקבוץ אייל והפסדי ההחמצה בצנצנות. 

Silage parameter

FS - 5

BMR - 101

SEM1

pH

3.63

3.93

0.10

Dry matter content (DM, g/kg)

280a

237b 

7.36

DM yield (t DM /ha)

12.1a

9.89b

0.58

Water soluble carbohydrate (WSC)

33.0

33.0

0.47

Lactate

67.0b

81.0a

1.42

Acetate

16.0

18.0

0.48

Ethanol

32.0b

38.0a

0.50

Crude protein (CP, Nx6.25)

46.3b

56.3a

2.60

Neutral detergent fiber (aNDFom)

603a

581b

5.1

Hemicellulose

234b

250a

3.6

Cellulose 

298a

275b

5.6

Lignin (sa)

71.9a

55.2b

3.45

In vitro DM digestibility

0.63

0.66

0.011

In vitro NDF digestibility

0.53b

0.58a

0.014

 

 

 

 

Recovery during ensiling

 

 

 

DM 

0.93

0.92

0.03

CP 

0.85

0.89

0.02

WSC 

0.19b

0.25a

0.01

aNDFom 

1.0a

0.95b

0.01

Hemicellulose  

0.96a

0.88b

0.02

Cellulose  

1.0

1.0

0.02

a,b ערכים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים סטטיסטית ברמה P<0.05


 

במהלך שנת 2005 בוצע בבית דגן בבית החיות של היחידה המטבולית, ניסוי עיכול לבחינת ערכם התזונתי של שני תחמיצי הסורגום אשר הואבסו כמזון בלעדי לכבשים. ממצאי ניסוי העיכול מובאים בטבלאות 3 ו 4 בהמשך. נראה בבירור שהתחמיץ מהזן BMR-101 מאופיין בנעכלות ח"י, NDF, צלולוזה והמיצלולוזה גבוהים יותר באופן מובהק מאלו של התחמיץ מהזן FS-5. ראוי לציין שערכי הנעכלות של החומר היבש בכבשים נמוכים מערכי הנעכלות בכרמ"ל וזאת משום שלא כל מרכיב שמומס בכרס (ולכן נחשב כנעכל במלואו בכרמ"ל) אכן נעכל במערכת העכול.   

 

טבלה 3. הרכב תחמיצי הסורגום שהואבסו לכבשים בתוספת של אוריאה. 

SEM1

FS - 5

BMR - 101

 

 

 

 

Ingredients (g DM /sheep /d)

-

715

715

Sorghum silage

-

14.0

14.0

Urea powder

 

 

 

Silage composition (g / kg DM)

0.04

3.70

3.80

pH

5.25

276a

257b 

Dry matter content (DM, g/kg)

1.19

19.0

17.0

Water soluble carbohydrate

1.33

36.2b

51.3a

Lactate 

2.33

43.2b

57.1a

Acetate  

0.55

5.0

5.1

Ethanol 

2.66

46.1b

56.1a

Crude protein (Nx6.25)       

2.7

386

391

Neutral detergent soluble

2.68

614

609

Neutral detergent fiber (aNDFom)

5.06

229b

251a

Hemicellulose

3.46

307a

292b

Cellulose 

4.09

78.2a

62.4b

Lignin (sa)

0.006

0.64b

0.67a

In vitro DM digestibility

0.008

0.56b

0.60a

In vitro NDF digestibility

a,b ערכים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים סטטיסטית ברמה P<0.05


 

טבלה 4. צריכת החמר היבש והמרכיבים המזינים של שני תחמיצי הסורגום הנבחנים + אוריאה  בכבשים (ג' ליום) ההפרשות בצואה (ג' ליום) ודרגת הנעכלות  בכלל מערכת העיכול. 

 

FS - 5

BMR - 101

SEM1

Dry matter; Intake

              Excretion in feces

              Apparent digestibility

595

244

0.59

596

225

0.62

8.62

8.89

0.012

Crude protein (Nx6.25); Intake

              Excretion in feces

              Apparent digestibility

67.8

29.8

0.56

70.3

30.2

0.57

1.14

4.59

0.014

NDS; Intake

              Excretion in feces

              Apparent digestibility

249

65.7

0.74

248

75.0

0.70

4.93

4.59

0.015

aNDFom; Intake

              Excretion in feces

              Apparent digestibility

346

178

0.49b

348

150

0.57a

4.24

7.68

0.021

Hemicellulose; Intake

              Excretion in feces

              Apparent digestibility

134a

67.2

0.50b

148b 

58.7

0.60a

3.05

2.67

0.023

Cellulose; Intake

              Excretion in feces

              Apparent digestibility

168

68.7a

0.59b

164

50.0b

0.70a

2.13

4.56

0.025

Digestible silage DM / ha

7.14

6.13

0.35

Digestible silage NDF /ha

3.64

3.43

0.19

a,b ערכים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים סטטיסטית ברמה P<0.05

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט