המלצות לעדר צאן אשר הוגדר כ"נגוע" במיקופלסמה אגלקטיא

15/05/2003

 

המטרה:

יצירת גרעין נקי בעדר.

 

א.      בדיקות מוצעות:

1.      סירולוגיה של כלל העדר (חולבות+ "יבשות" + זכרים).

2.      בקטריולוגיה של החלב פרטני לכלל החולבות.

3.      בדיקות PCR (על בסיס ניסוי) מחומר שנדגם מהאוזן לאותם פרטים אשר יצאו שליליים בשתי הבדיקות המצויינות מעלה.

 

ב.      פעולות במקביל:

1.      הפרדה מידית של הקליניות משאר העדר לתא סגור, מרוחק ונמוך טופוגרפית מהדיר. ללא כל מתן טיפול אנטיביוטי והוצאתן לשחיטה במהירות האפשרית. ∗

2.      פסטור כל הקולסטרום והחלב הניתן לשגר ב 57 מעלות לשעה.

3.      הטלת הסגר על המשק על ידי השירותים הוטרינרים.

 

∗ במידה ושיעור הקליניות המיועדות לשחיטה מידית הוא גבוה מאוד ואינו מאפשר את הוצאתן ובמקביל גם את המשך קיומו של העדר לא יוכנס עדר זה לתכנית הביעור המוצעת כאן והסגר עליו ימשך עד לקיום התנאים בסעיפים ג', ו'.

 

 

ג.       עדר המוכרז כנגוע במיקופלסמה:

-    יוטל עליו הסגר פורמלי מטעם השו"ט.

-    ההסגר יאסור מכירה למעט לשחיטה מידית.

-    שיווק החלב ממנו יהיה בהתאם ולפי תקנון החלב.

-    קניה מבחוץ לעדר הנמצא בתכנית הביעור:

·  לעדר הנמצא בתהליך ביעור לא תותר הכנסה מעדרים שאינם "נקיים".

·    לעדר המוכרז כנגוע ואינו בתכנית הביעור תותר הכנסת בע"ח מכל מקור שהוא.

 

ד.      פעולות המומלצות לביצוע  מיד עם קבלת תוצאות הבדיקות המפורטות בסעיף א':

1.      יצירת גרעין נקי שיכלול:

-          טלאים, אמהות וזכרים שליליים בקטריולוגית וסירולוגית.

-          סירולגיה חיוביות אולם בקטריולוגיה + אוזן שלילים.

2.      יצירת עדר המוגדר "נגוע".

-    בקטריולוגי וסירולוגיה חיובים ללא קליניקה.

-    בקטריולוגיה או סירולוגיה חיוביים ההופכים לקלינית –דינם  הוצאה מידית ללא מתן טיפול אנטיביוטי.

 

הנחיות לגבי העדר הנגוע:

 

-    התנועה היא חד סיטרית לכיוון הנגוע – הוצאה.

-    מיקומו נפרד ומופרד (כולל כלי האכלה, מרעה, פרסונל) חייב במכונה ניידת או מכון נפרד מיקום נמוך בדיר מהעדר הנקי.

-    עדר זה מיועד ליציאה אי לכך לא ישמש לרבייה.

-    טלאים שיוולדו בעדר הנגוע ישארו בו עד להוצאתן לשחיטה.

 

כל פעולה רפואית ו/או ממשקית תעשה בו תוך הקפדה על סניטציה והיגיינה אישית הכוללת טיפול בכלים במזרקים או בציוד נפרד של הצוות המקומי וכן של אנשי שירות מבחוץ (רופאים, מדריכים, דוגמים).

 

ה.     תכנית המעקב:

∗ יבדק הגרעין הנקי בלבד:

-       בדיקת מיכל חלב אחת לחודש, תשובה חיובית תחייב בדיקה מידית נוספת לאישור התוצאה (פעמיים חיובי ברציפות מידית = חיובי).

-       תוצאה חיובית תחייב כניסה לכלל החולבות בקטריולוגית ולכלל העדר (כולל זכרים) סירולוגית. המשך הטיפול בחיוביות כפי שהוגדר בסעיף ג'.

-       בדיקת כל דלקת עטין קלינית (שינויים בחלב ו/או בעטין).

-       בדיקת אוזניים – מדגמי   מכלל העדר 10%.

-       לאחר כל בדיקת כלל העדר (בקטריולוגית + סירולוגית +אוזניים) ינותחו התוצאות ויובאו לדיון משותף עם רופא מעבדה,רופא צאן, רופא מטפל והמגדל להמלצות להמשך הדרך.

 

ו.         הכרזת עדר כנקי והסרת כל ההגבלות:

∗ לאחר חיסול העדר המוכרז כ"נגוע" (סעיף ג').

  לאחר 3 בדיקות בקטריולוגיות (כל 4 חודשים) לכלל החולבות בעדר "הנקי" אשר בהן לא אובחן החיידק.

∗ לא אובחן החיידק בתקופה זו (שנה) בדלקת עטין קלינית או בקליניקה אחרת (פרקים, עיניים, ריאות).

∗ (משמעות סירולוגיה חיובית בעדר "נקי" בקטריולוגית תבוא לדיון בעוד שנה).

 

ז.       מימון:

∗ מיכל חלב (פעם בשנה) + בדיקות דלקות עטין קליניות (100 בשנה) – ע"ח מאל"ה.

∗ בדיקות לניקוי עדר (בקטריולוגית + סירולוגית) – ע"ח המגדל.

 

ח.     מחקר:

∗ שרון תגיש הצעת מחק להערכת יכולות  שיטת  PCR כחלק ממערך הניטור.

  

רשם: ד"ר שמוליק פרידמן

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט