מצגות מיום עיון בנושא: עדכון תקנות מים וביוב וההשלכות על הטיפול בשפכי רפת