צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו וקביעת רמת פיקוח), התשס"ז - 2007


בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 7 ו-12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996 (להלן – החוק), לאחר שנתקבלה המלצה של ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, ובהתאם לסעיף 15(א)(1) לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה – 1985 , אנו מצווים לאמור:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 204.

3 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

4 י"פ התשנ"ו, עמ' 2706; ק"ת התש"ס, עמ' 613.

5 ק"ת התשס"ו, עמ' 1139.

 

 

תוספת

(סעיפים 1, 2, 3(א) ו-4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כ"ג באב התשס"ז (7 באוגוסט  2007)

(חמ 3-2722)

 

 

____________                                                                           ____________

     רוני בראון                                                                                שלום שמחון

     שר האוצר                                                                  שר החקלאות ופיתוח הכפר

 

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט