חוק השבחת ייצור חקלאי
פירושים 1. בחוק זה -


"בעל חיים" פירושו- בקר, צאן, סוס, חמור, עוף בית, דבורים וכל בעל חיים אחר ששר החקלאות הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, כבעל חיים לצורך חוק זה, לרבות ביצי דגירה;


"השבחת בעלי חיים" פירושו - השבחת תנובתם של צאצאי בעלי חיים, שיפור המצרכים המופקים מהם ומגופותיהם, והעלאת כוח עבודתם, כושר התנגדותם ומחלות ופריונם;


"מפקח" פירושו - אדם ששר החקלאות מינהו להיות מפקח לצורך חוק זה.
ועדות מייעצות 2. (א) שר החקלאות ימנה, לצורך חוק זה, ועדה מייעצת או ועדות מייעצת; בכל ועדה יהיו אנשים מן הציבור ומעובדי המדינה.


(ב) ועדה מייעצת יכולה הליות כללית או מיוחדת לסוג מסויים של בעלי חיים.
תקנות 3. שר החקלאות רשאי, לאחר התייעצות בועדה מיעצת שנתמנתה לפי סעיף 2, להתקין תקנות בכל הנוגע להשבחת בעלי חיים, לרבות תקנות:


1) האוסרות או המגבילות גידולם של בעלי חיים, או של כל סוג מסוגיהם, לצרכי רביה, או את השימוש בהם להרבעה טבעית, להזרעה מלאכותית או לשיטות רביה אחרות;


2) האוסרות או המגבילות את שחיטתם והשמדתם של בעלי חיים העשויים לשמש לרביה, להרבעה ולהזרעה מלאכותית;


3) המסדירות, המגבילות או האוסרות מסחר בזרמה של בעלי חיים המיועדת להזרעה מלאכותית ובביצי דגירה;


4) האוסרות התעסקות בהזרעה מלאכותית שלא ברשיון, וקובעות את התנאים לקבל הרשיון וכן לשלילתו;


5) הקובעות אזורים מוגנים לשם ביצוע ניסויים בהשבחת בעלי חיים, או לשם הגנה על טוהר גזעם, המטילות באזורים אלה הגבלות על החזקת בעלי חיים או קובעות תנאים להחזקתם;


6) הקובעות תנאים סניטריים ואחרים שיש לקיים בקשר לביצוע הרבעה טבעית, הזרעה מלאכותית או שיטות רביה אחרות של בעלי חיים;


7) המטילות פיקוח על יבוא ויצוא של בעלי חיים לצרכי רביה;


8) הקובעות אגרות לכל בקשה, אישור או תעודה אחרת, שיוגשו או שיינתנו בהתאם לתקנות שהותקנו לפי חוק זה.
סמכויות מפקח 4. מפקח רשאי -


1) להיכנס בכל עת לתחומי כל קרקע שאינה מקום מגורים לשם פיקוח על קיום הוראות התקנות שהותקנו לפי חוק זה;


2) לתפוס כל בעל חיים שלפי דעת המפקח נעברה וב עבירה על תקנה שהותקנה לפי חוק זה, וכן לתפוס כל חפץ שיש בו כדי לשמש עדות ביחס לעבירה כזאת; בשעת התפיסה יתן המפקח למחזיק בעל החיים או למחזיק החפץ קבלה על הדברים שתפס;


3) לסמן או לסרס בעלי חיים שגידולם או שימושם להרבעה, להזרעה מלאכותית או לשיטות רביה אחרות, נאסרו או הוגבלו על פי תקנה שהותקנה לפי חוק זה;


4) לעשות כל דבר שהוטל על מפקח, בתקנות שהותקנו לפי חוק זה.
עבירות 5. העובר על תקנה שהותקנה לפי חוק זה, דינו – מאסר עד שנה אחת או קנס עד שלוש מאות לירות או שני העונשים כאחד.
ביצוע 6. שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט