תקנות מחלות בעלי-חיים (רישום, סימון והובלה של בקר),התשל"ו-1976
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20 ו-22 לפקודת מחלות בעלי-חיים, 1945 (להלן - הפקודה), סעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: כללי
הגדרות [תיקונים: התשל"ח, התשל"ח (מס' 2)]
1. בתקנות אלה -
"בקר", "בעל" ו"מפקח" - כמשמעותם בפקודה;
"המנהל" - מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות;
"מוביל" - אדם המלווה בקר ברגל, או מוביל בקר בכלי רכב, בתמורה או ללא תמורה;
"סוחר בקר מוסמך" - אדם שהמנהל הסמיך להוציא היתרי הובלה;
"רופא וטרינר ממשלתי" - כמשמעותו בפקודה, המשמש כרופא וטרינר בלשכה וטרינרית של משרד החקלאות;
"רופא וטרינר" - כמשמעותו בפקודת הרופאים הוטרינרים;
"שטח רשות מקומית" - שטח של עיריה, מועצה מקומית, לרבות מועצה אזורית, מאהל, מושבה, מושב עובדים, מושב שיתופי, קיבוץ, קבוצה או כל שטח מיושב אחר;
"תווית סימון" - תווית שעליה צויין מספר הזיהוי של בקר, לפי הדוגמה שבתוספת;
"תעודת רישום" - תעודה שקבע המנהל והמכילה פרטים על הבקר.
___________________
1. ק"ת 3589, התשל"ו (16.9.1976), עמ' 2678.
תיקונים:ק"ת 3815, התשל"ח (16.2.1978), עמ' 709;
ק"ת 3882, התשל"ח (17.8.1978), עמ' 1969 [התשל"ח (מס' 2)];
ק"ת 3947, התשל"ט (22.2.1979), עמ' 725 (תיקון שיעורי אגרות - התיקון לא הוכנס
לנוסח התקנות);
ק"ת 4980, התשמ"ז (16.11.1986), עמ' 114.
2. האגרות הוצמדו למדד. ראה תקנות האגרות החקלאיות בפרק "פיקוח על יצוא הצמח ומוצריו".
פרק שני: רישום בקר וסימונו
(1) לא יוציא אדם בעל-חיים ולא ירשה להוציאו מתחום רשות מקומית ולא יכניס אדם בעל חיים ולא ירשה להכניסו לתחום רשות מקומית אלא בהיתר בכתב מאת רופא וטרינר ממשלתי ובהתאם לתנאי ההיתר;
(2) לא יעביר אדם בעל-חיים ולא ירשה להעבירו מתחום רשות מקומית אחת לתחום רשות מקומית אחרת, אלא בהיתר בכתב מאת רופא וטרינר ממשלתי ובהתאם לתנאי ההיתר.

חובת רישום וסימון
(א) לא יחזיק אדם בקר בגיל ששה חדשים ומעלה אלא אם נרשם וסומן לפי תקנות אלה.
(ב) לא יעביר אדם את הבעלות על בקר מכל גיל, אלא אם נרשם וסומן הבקר לפי תקנות אלה.

הודעה על רישום וסימון
3 . (א) רופא וטרינר ממשלתי רשאי לפרסם, בשטח רשות מקומית, בדרך הנראית לו, הודעה על ביצוע רישום וסימון בקר בשטח רשות מקומית או במקום אחר שקבע בהודעה.
(ב) פירסם רופא וטרינר ממשלתי הודעה על ביצוע רישום וסימון, חייב המחזיק בקר מכל גיל באותו מקום להביאם למקום שנקבע בהודעה, ביום ובשעה שנקבעו בה, להחזיק בהם ולהגיש כל עזרה הדרושה לרופא הוטרינר הממשלתי, למפקח או למי שהסמיך המנהל לביצוע הרישום והסימון.

רישום וסימון מיוחד
4. רופא וטרינר ממשלתי, מפקח או מי שהסמיך המנהל, רשאים להורות בכל עת למחזיק בקר שטרם נרשם או סומן מכל סיבה לרשום ולסמן את הבקר במקום החזקתו או במקום אחר שיורה.
רישום וסימון לבקשת המוביל
5. (א) המבקש להוביל בקר מכל גיל שטרם נרשם או סומן, יפנה בכתב לרופא וטרינר ממשלתי בלשכה וטרינרית הקרובה למקום החזקת הבקר ויבקש לבצע רישום וסימון הבקר.
(ב) הרופא הוטרינר הממשלתי יקבע מועד לביצוע הרישום או הסימון שלא יהיה מאוחר מחודש ימים מיום מסירת הבקשה.

תעודת רישום ותווית סימון
6. (א) רישום וסימון בקר לפי תקנות אלה יבוצע בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח, או מי שהסמיך המנהל לענין זה ובהתאם להוראותיו.
(ב) מבצע הרישום ימסור למחזיק הבקר תעודת רישום, ומבצע הסימון יצמיד תווית סימון באוזן הימנית של הבקר.

החזקת תעודת רישום ותווית סימון
7. (א) לא יחזיק אדם, זולת רופא וטרינר ממשלתי, מפקח, מי שהסמיך המנהל או מנהל בית מטבחיים בתעודת רישום ותווית סימון, אלא לצורך מילוי אחר הוראות תקנות אלה.

(ב) הגיעו לרשותו של אדם תעודת רישום או תווית סימון שלא לפי תקנות אלה, יעבירן לרופא וטרינר ממשלתי או למנהל בית מטבחיים הקרוב.

איסור סימון
8. לא יסמן אדם סימן כל שהוא באזנו הימנית של בקר, אלא לפי תקנות אלה.

הסרת תווית סימון
9. לא יסיר אדם, פרט לרופא וטרינר ממשלתי או מפקח, תווית סימון מעל בקר חי ולא יגרום להסרתה.

הצמדת תווית סימון מחדש
10.תווית סימון שנפלה מעל בקר או שנפגמה, אין להצמידה מחדש; על מחזיק הבקר יחולו הוראות תקנה 14.

שמירה על תעודת רישום
11.המחזיק תעודת רישום ישמרנה במקום שבו נמצא הבקר ויחזיקנה במצב תקין ונקי; תעודת הרישום תילווה אל הבקר בשעת הובלתו.

שינוי בתעודת רישום ותווית סימון
12.(א) לא ישנה אדם ולא ישחית תעודת רישום או תווית סימון, לא יוסיף ולא ימחוק פרטים בהן.
(ב) רישומים בתעודת רישום לא ייעשו אלא לצורך מילוי אחר הוראות תקנות אלה ובידי רופא וטרינר ממשלתי, מפקח, רופא וטרינר או מי שהסמיך המנהל.

ביטול תעודת רישום והתליתה (תיקון התשל"ח)
13. רופא וטרינר ממשלתי רשאי לבטל תעודת רישום, להתלותה, ולבצע בה שינויים וליטול אותה למשמרת, בכפוף להוראות הפקודה ותקנות אלה.
אבדן תעודת רישום או תווית סימון
14.(א) אבדה תעודת רישום או נפלה תווית סימון מעל בקר, יודיע מחזיק הבקר בכתב, תוך שבעה ימים, לרופא הוטרינר הממשלתי הקרוב למקום החזקת הבקר, תוך ציון הפרטים על תעודת הרישום שאבדה או תווית הסימון שנפלה.
(ב) נמסרה הודעה לפי תקנת משנה (א) ימציא רופא וטרינר ממשלתי למחזיק הבקר כפל-תעודת רישום או יורה על ביצוע סימון מחודש תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה.

החזרת תעודת רישום או תווית סימון של בקר מת
15.(א) מת בקר או הומת, ימציא מי שהיה בעלו או החזיק בו לרופא וטרינר ממשלתי, תוך שבעה ימים, את תעודת הרישום ותווית הסימון של אותו בקר לאחר שהרופא הוטרינר ציין בתעודת הרישום, במקום המיועד לכך, את תאריך וגורם המוות או סיבת המתת הבקר.
(ב) בעל או מחזיק בבקר שנשחט מחוץ לבית מטבחיים בהתאם לתקנה 79 לתקנות מחלות בעלי-חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964, יעביר את תעודת הרישום ותווית הסימון יחד עם הגופה למנהל בית המטבחיים.

אגרות (תיקונים: התשל"ט, התשמ"ז)
16.1 המחזיק בקר ישלם אגרות כלהלן:

לירות

(1) בעד תעודת רישום
שהוצאה בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח 5
שהוצאה בידי מי שהסמיך המנהל 3
(2) בעד כפל-תעודת רישום 25
(3) בעד תווית סימון -
שהוצמדה בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח 6
שהוצמדה בידי מי שהסמיך המנהל 5
פרק שלישי: הובלת בקר
איסור קניה,מכירה והובלה של בקר
17.לא יקנה אדם, לא ימכור ולא יוביל בקר אלא אם נרשם הבקר וסומן לפי הוראות תקנות אלה.

דיווח על בקר לשחיטה
18.המוכר בקר לשחיטה, ידווח על כך לרופא וטרינר ממשלתי כפי שהורה המנהל.

איסור הובלת בקר ללא היתר
19.לא יוביל אדם בקר הן בעצמו, והן על-ידי סוכנו, מורשו, עובדו או בא-כוחו, אלא אם הותר הדבר בכתב בידי מי שהוסמך לפי תקנות אלה.

הסמכת סוחר בקר [תיקונים: התשל"ח, התשל"ח (מס' 2)]
19א.(א) בקשה להסמכה כסוחר בקר מוסמך תוגש למנהל באמצעות הרופא הוטרינר הממשלתי שבתחום מגוריו.
(ב) המנהל רשאי לסרב מתן הסמכה או לקבוע תנאים לנתינתה.
___________________
1. (א) אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לחודש ינואר 1980 כי מדד זה עולה לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 1979, יבוא, החל ביום ט"ו בניסן התש"ם (1 באפריל 1980), במקום כל סכום קבוע שנקבע בתקנה זו, סכום מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המדד שנתפרסם לחודש ינואר 1980 כאמור לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1979.
(ב) כל סכום מוגדל כאמור בתקנה זו יעוגל לסכום הקרוב ביותר לסכום המוגדל. ראה התקנות בפרק פיקוח על הצמח ומוצריו.

ערר (תיקון התשל"ח)
19ב.(א) על החלטת המנהל על פי תקנה 19א רשאי המבקש לערור בפני ועדת ערר שימנה שר החקלאות.
(ב) ועדת ערר תהיה של שלושה חברים, ששנים מהם אינם עובדי המדינה.

חובות סוחר בקר מוסמך (תיקון התשל"ח)
19ג.סוחר בקר מוסמך ימלא בטופס שיקבע המנהל, במקור ושלושה העתקים, את הפרטים של כל היתר הובלה:
המקור של הטופס - יימסר למוכר הבקר;
העתק ראשון - לרופא וטרינר ממשלתי;
העתק שני - לבית המטבחיים, אם הבקר מיועד לשחיטה;
העתק שלישי - ישמור בידו לתקופה של שנה ויציגו לביקורת בפני מי שהוסמך לכך.

בקשה למתן היתר להובלת בקר (תיקון התשל"ח)
20. (א) המבקש היתר להוביל בקר, למעט סוחר בקר מוסמך, יפנה לרופא וטרינר ממשלתי.
(ב) עם הגשת הבקשה ימציא המבקש את תעודת הרישום של כל ראש בקר שברצונו להוביל.

מתן היתר להובלה
21.רופא וטרינר ממשלתי, מפקח או מי שהסמיך המנהל, יתיר הובלת בקר בציון כל הפרטים בתעודות רישום במקום המיועד לכך.

תוקף היתר הובלה
22.היתר הובלה הוא חד פעמי וכפוף לתנאים והפרטים שנרשמו בתעודות הרישום.
מסירת תעודות רישום
23.מוביל בקר ימסור למקבל הבקר, ביעד המצויין בתעודה, את תעודת הרישום של כל ראש בקר.

סייגים למתן היתר להובלה (תיקון התשל"ח)
24. מתן היתר להובלת בקר, סירוב לתיתו, קביעת תנאים לנתינתו, התלייתו, שינויו או ביטולו מסורים לשיקול דעתו של רופא וטרינר ממשלתי בכפוף להוראות הפקודה ותקנות אלה.

ערר על סירוב מתן ערר הובלה
25.(א) על החלטת הרופא הוטרינר הממשלתי על פי תקנה 24 רשאי המבקש לערור בכתב בפני המנהל.
(ב) המנהל יודיע את תשובתו לעורר בכתב תוך 14 יום.
(ג) הגשת ערר למנהל אינה מעכבת ביצוע החלטת הרופא הוטרינר הממשלתי, אלא אם המנהל הורה אחרת.

עיכוב שחיטה בבית מטבחיים (תיקון התשל"ח)
26. הגיע לבית מטבחיים בקר ללא תעודת רישום או ללא תווית סימון, או מצא מנהל בית המטבחיים, אי התאמה בין הפרטים הרשומים בתעודת רישום לבין תווית סימון, או שלא שולמה אגרה בעד היתר הובלה, יעכב מנהל בית המטבחיים את שחיטת הבקר כאמור - ואם נשחט בינתיים רשאי הוא לעכב את הבשר - עד לקבלת הוראות מאת רופא וטרינר ממשלתי שבאזורו נמצא בית המטבחיים.

דיווח על בית מטבחיים
27.מנהל בית המטבחיים ישלח לאחר שחיטת בקר את תעודת הרישום ותווית הסימון של הבקר שנשחט לרופא וטרינר ממשלתי שבאזורו נמצא בית המטבחיים.

הצגת היתר הובלה
28.(א) מוביל בקר יציג היתר הובלה בפני רופא וטרינר ממשלתי, מפקח, מי שהסמיך המנהל, או בפני מנהל בית מטבחיים, לפי דרישתם.
(ב) רופא וטרינר ממשלתי, מפקח או מי שהסמיך המנהל, רשאי לצוות להחזיר את הבקר למקום שממנו הובא ללא היתר הובלה או לצוות להעבירו למקום כל שהוא ולעצרו שם.

אגרת היתר הובלה (תיקונים: התשל"ט, התשמ"ז)
29.1 בעד היתר להובלת בקר תשולם אגרה של חמש עשרה לירות לכל ראש בקר.

פטור
30.(א) תקנה 29 לא תחול על מוביל המצויד בתעודה מאת רופא וטרינר ממשלתי שבה צויינו יעד ההובלה, מספר ראשי הבקר - ומספר הרכב אם מובל ברכב - לגבי הובלה של בקר -
(1) לצורך מרעה ממקום למקום;
(2) המיועד לייצוא ומובל ממשק לתחנת הסגר.
(ב) תקנה 19 לא תחול על מוביל, לגבי בקר -
(1) המוביל ממקום למקום על פי צו לפי הפקודה מאת רופא וטרינר ממשלתי או מפקח, או המובל לתערוכה, או המובל מתחנת הסגר לנמל ים או אוויר לשם יצוא, ובלבד שבידי המוביל תעודה מאת רופא וטרינר ממשלתי שבה צויינו יעד ההובלה, מספר ראש הבקר ומספר הרישוי של הרכב שבו מובל הבקר - אם ההובלה נעשית ברכב;
___________________
1. (א) אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לחודש ינואר 1980 כי מדד זה עולה לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 1979, יבוא, החל ביום ט"ו בניסן התש"ם (1 באפריל 1980), במקום כל סכום קבוע שנקבע בתקנה זו, סכום מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המדד שנתפרסם לחודש ינואר 1980 כאמור לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1979.
(ב) כל סכום מוגדל כאמור בתקנה זו יעוגל לסכום הקרוב ביותר לסכום המוגדל.
ראה תקנות בפרק "פיקוח על יצוא הצמח ומוצריו", להלן.

(2) המוביל לשחיטה דחופה כאמור בתקנה 78 לתקנות מחלות בעלי-חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964, אם בידי המוביל תעודה כאמור בתקנה האמורה.
(ג) הוראות תקנות 17, 21 ו-29 לא יחולו על בקר המובל מנמל יבוא להסגר בהתאם לאמור בתקנות 5 ו-6 לתקנות מחלות בעלי-חיים (יבוא של בעלי-חיים), התשל"ד-1974.

שמירת דינים
31.תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.

תחילה
32.תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בתשרי התשל"ז (1 באוקטובר 1976).

ביטול 33.בטלות:
(1) תקנות מחלות בעלי-חיים (סימון בקר) (מס' 2), התש"ך-1960;
(2) תקנות מחלות בעלי-חיים (הסדר הובלה של בקר), התשל"ג-1972;
(3) תקנות מחלות בעלי-חיים (רישום בקר), התשל"ו-1976.

השם 34.לתקנות אלה ייקרא "תקנות מחלות בעלי-חיים (רישום, סימון והובלה
של בקר), התשל"ו-1976".

תוספת1
(תקנה 1)

ח' באלול התשל"ו (3 בספטמבר 1976)
אהרן אוזן
שר החקלאות
___________________
1. צורת הסימון - הושמטה.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט