צו הפיקוח על מצרכים ושרותים                                                                                          ז'  בכסלו   תשס"ז

(ייצור חלב)          תשכ"ז – 1967                                                                                     28  בדצמבר,  2006

11-3662-06

 

 

 

לכבוד: יצרן החלב כבשים

 

א.ג.נ.

 

הנדון:      אמות מידה לשינוי מכסות חלב כבשים לשנת 2007

 

שר  החקלאות קבע בצו כי היקף הייצור בשנת 2007 יהיה 8.5 מליון ליטר חלב כבשים דהיינו הקטנה של 700,000 ליטר של המכסה שנקבעה לשנת 2006.

אשר על כן, מכסת יצרני החלב תוקטן עפ"י אמות המידה שנקבעו על-ידי בהמלצת הנהלת משרד החקלאות לפי הפרוט הבא:

§                   יצרן חלב שמכסתו נמוכה ממכסה בכמות של 70,000 לא תוקטן מכסתו .

§                   יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 70,000 ליטר וקטנה מ- 100,000 ליטר תוקטן המכסה בכמות של 7,500 ליטר בכל מקרה לא תפחת המכסה הכוללת מ- 70,000 ליטר.

§                   יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 100,001 ליטר וקטנה מ- 125,000 ליטר תוקטן המכסה בכמות של  10,500 ליטר.

§                   יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 125,001 ליטר וקטנה מ-  150,000 ליטר תוקטן המכסה בכמות של  14,500 ליטר.

§                   יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 150,001 ליטר וקטנה מ- 200,000 ליטר תוקטן המכסה בכמות של  19,000 ליטר.

§                   יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 200,001 ליטר וקטנה מ- 300,000 ליטר תוקטן המכסה בכמות של  24,500 ליטר

§                   יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 300,001 ליטר וקטנה מ- 400,000 ליטר תוקטן המכסה בכמות של  31,000 ליטר

§                   יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 400,001 ליטר וקטנה מ- 500,000 ליטר תוקטן המכסה בכמות של  38,500 ליטר.

§                   יצרן החלב שמכסתו גדולה מ- 500,001 ליטר ומעלה  תוקטן המכסה בכמות של  47,000 ליטר.

                                                                                                  

 בכבוד רב,

שייקה דרורי

המנהל עפ"י צו הפקוח

על מצרכים ושרותים

 (יצור חלב) תשכ"ז - 1967

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט