גמר חשבון חלב עודף 2006
לכבוד
יצרן חלב בקר____________
א.נ.


הנדון: גמר חשבון חלב עודף 2006
(החלטת מועצת מנהלים 3.9.2007)


להלן החלטת מועצת המנהלים בנוגע לגמר חשבון חלב עודף 2006:
העודפים הכספיים בקופת חלב עודף הכלל ענפית יוחזרו ליצרני החלב העודף 2006, בשיעור אחיד לכל ליטר חריגה מהמכסה.
בשלב ראשון הוחזרו 20 אג' לליטר כמקדמה, היתרה בסך 4.4 אג' לליטר תוחזר ליצרנים עד לסוף חודש ספטמבר.


בברכת שנה טובה,
שייקה דרורי
מנכ"ל


העתק: מחלבות קולטות

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט