א' תמוז, תשס"ז
17 יוני, 2007
5-390-07

לכבוד
יצרן חלב בקר
שלום רב,


חשבון חלב עודף 2006
(החלטת למועצת מנהלים 14.6.2007)

להלן החלטת מועצת המנהלים בנוגע לגמר חשבון חלב עודף 2006:
גמר חשבון חלב עודף 2006 טרם הסתיים אבל מסתמן כי קופת חלב עודף תעמוד ביתרת זכות כלומר הפדיון הממוצע של החלב העודף בשווקים השונים גבוה מהתשלום הממוצע לחלב עודף כפי שנקבעה במדיניות של שנת 2006.
החלטה:
העודפים הכספיים בקופת חלב עודף הכלל ענפית יוחזרו ליצרני החלב העודף בשנת 2006 בשיעור אחיד לכל ליטר חריגה מהמכסה.
בשלב ראשון יוחזרו 20 אג' לליטר כמקדמה, היתרה תוחזר לאחר השלמת החשבון.

בכבוד רב,
שייקה דרורי
מנכ"ל

העתק: מחלבות קולטות

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט