up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

נהלים,חוקים ותקנות

תקנון איכות חלב צאן 2018

תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) (תיקון) התשע"ח-2017 – 6.12.17

נוהל לקביעת מחיר מיוחד לרכישת חלב בקר גולמי וחומרי גלם חלביים (אבקת חלב כחוש וחמאה תעשייתית), מייצור מקומי, לתעשיות שאינן מחלבות או מפעלי גלידה , 2015

תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2017 בענף הבקר ובענפי הצאן) (הוראת השעה), התשע"ז- 5.4.17

נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה

תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) הוראת שעה התשע"ו-20.4.16

תקנון איכות חלב בקר 2015

תקנות תכנון משק החלב (מס על העברת מכסה) התשע"ו-2015

הקצאת מכסות ליצרני חלב צאן (עיזים או כבשים) לייצור חלב בתנאי "משק סגור"

רווחת בעלי חיים

נוהל מכירת חלב גולמי מרפת או דיר למחלבה קטנה

תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר) התשע"ה-2015

הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך

תקנון איכות חלב פרה

טיוטא – תקנות תכנון משק החלב (ענף העזים-העברת מכסות ומדיניות הפיתוח לשנת 2014), התשע"ד-2014 – 1.4.14

גודל פונט