up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

נהלים,חוקים ותקנות

תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת תוספות המכסה )

תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח) (הוראת השעה) התשע"ד-2014

נוהל לקביעת מחיר מיוחד לרכישת חלב בקר גולמי וחומרי גלם חלביים (אבקת חלב כחוש וחמאה תעשייתית), מייצור מקומי, לתעשיות שאינן מחלבות או מפעלי גלידה , 2015

נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה

תקנות תכנון משק החלב (מס על העברת מכסה) התשע"ו-2015

הקצאת מכסות ליצרני חלב צאן (עיזים או כבשים) לייצור חלב בתנאי "משק סגור"

תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר) התשע"ה -2015

נוהל מכירת חלב גולמי מרפת או דיר למחלבה קטנה

תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח) (הוראת השעה) התשע"ד-2014

נוהל למכירת אבקת חלב בישראל לצרכי הזנת בעלי חיים – בשנת 2012

אופן הטיפול בחלב פסול במחלבה ובמשק

עדכון תקן ישראלי 55 – חלב פרה גולמי

תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) תשע"ד-2013

אזורים ויישובים באזור עדיפות לאומית

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מוצרי חלב מסוימים וקביעת רמת הפיקוח) – אפריל 2012

גודל פונט