up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

2013

שימוש במאיצים חשמליים ברפת

שימוש במאיצים חשמליים ברפת

קרא עוד
אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לבקר בשנת 2013

אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לבקר בשנת 2013

קרא עוד
נוהל ניוד מסלול א' יצא לדרך !

נוהל ניוד מסלול א' יצא לדרך !

קרא עוד
תחרות הרפת המטופחת 2013

תחרות הרפת המטופחת 2013

קרא עוד
מינוי ועדת מעקב לפי החלטת ממשלה בנושא התייעלות משק החלב

מינוי ועדת מעקב לפי החלטת ממשלה בנושא התייעלות משק החלב

  מינוי ועדת מעקב ל "מתווה לוקר" על-פי הסכם "לוקר" נקבע כי תוקם ועדת מעקב לשם בקרה ופיקוח על יישומו של המתווה. לכתב המינוי לחברי הועדה חתום על-ידי שרי החקלאות והאוצר לחצו כאן
קרא עוד
מכירת קנה וושט מבקר וצאן להתרת בכורות

מכירת קנה וושט מבקר וצאן להתרת בכורות

קרא עוד
הטלת קנסות מנהליים כתוצאה מביצוע עבירות על הוראות הדין

הטלת קנסות מנהליים כתוצאה מביצוע עבירות על הוראות הדין

לציבור היצרנים שלום, הנדון: הטלת קנסות מנהליים כתוצאה מביצוע עבירות על הוראות הדין במסגרת הסכם העקרונות לעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב בישראל, פרשו יצרנים מייצור חלב. ממידע שהועבר למועצת החלב מיחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות ופיתוח הכפר עולה כי על מספר יצרנים פורשים הוטלו קנסות מנהליים, לאור ביצוע פעולות המהוות עבירות על
קרא עוד
נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – טיוטא להערות הציבור עד ה25/4/2012

נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – טיוטא להערות הציבור עד ה25/4/2012

קרא עוד
ביטוח בקר מגזע הולשטיין ישראלי לשנת 2013

ביטוח בקר מגזע הולשטיין ישראלי לשנת 2013

קרא עוד
נוהל לניוד מכסות חלב עיזים – טיוטא להערות ציבור עד 8.12.13

נוהל לניוד מכסות חלב עיזים – טיוטא להערות ציבור עד 8.12.13

לציבור המגדלים שלום, נוהל הניוד שבנדון נועד לקבוע את אמות המידה והדרכים שלפיהם יינתן היתר להעברת מכסת חלב עזים, בהתאם לסעיף 7(ו) לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011. לקראת פרסום הנוהל נזמין את הציבור לשלוח הערותיו לסעיפי הנוהל בכתב בלבד ולא יאוחר מיום 8.12.2013 לידי הגב' מיטל קריספיל. דרך החורש 4, ת.ד 97, יהוד, מיקוד: 5610002
קרא עוד
אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 2013

אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 2013

קרא עוד
נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים בחקלאות

נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים בחקלאות

קרא עוד
אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2013

אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2013

קרא עוד
השקעות ברפורמה ברפת במסגרת מתווה התייעלות משק החלב

השקעות ברפורמה ברפת במסגרת מתווה התייעלות משק החלב

רפורמה ברפת בשנים 2013-2016 לפניכם מספר מסמכים להבהרת הנושא : לקריאת רקע, תנאים ועקרונות לחצו כאן לקריאת טיוטה להערות הציבור עד ה-16.10.13 לחצו כאן לקריאת פירוט סעיפי השקעות ברפורמה ברפת לחצו כאן  
קרא עוד
אדם ובעלי-חיים ברפת – תחרות צילום

אדם ובעלי-חיים ברפת – תחרות צילום

קרא עוד
גודל פונט