up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

2012

רפת מאמצת רפת – סולידריות חמה בענף נפלא

רפת מאמצת רפת – סולידריות חמה בענף נפלא

קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 5

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 5

קרא עוד
הכנת הרפת והדיר לקראת פסח תשע"ג

הכנת הרפת והדיר לקראת פסח תשע"ג

קרא עוד
כלכלת ענף החלב בעידן אי ודאות

כלכלת ענף החלב בעידן אי ודאות

קרא עוד
אמות מידה להכרה ביצרני חלב כבשים לייצור בתנאי "משק סגור"

אמות מידה להכרה ביצרני חלב כבשים לייצור בתנאי "משק סגור"

קרא עוד
מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים

מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים

הרשות לתכנון – האגף לתכנון כפרי אזורי במשרד החקלאות פירסם חוברת מידע בנושא: מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים.   הפרסום כולל גם התייחסות לענפי הבקר לבשר הרפת והדיר. בחלק השלישי של הקובץ "כרטיסי מבנים חקלאיים" מופיעים הכרטיסים הבאים:   עמ' 65-מרכז מזון, עמ' 68-מתבן עמ' 76-דיר צאן, עמ' 81-רפת חלב עמ' 86-מפטמה, עמ' 91-מתקנים
קרא עוד
התייחסות הצוות המקצועי של מועצת החלב להמלצות דו"ח וועדת קדמי חלב – 22.7.12

התייחסות הצוות המקצועי של מועצת החלב להמלצות דו"ח וועדת קדמי חלב – 22.7.12

קרא עוד
אמות מידה להקצאת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2012

אמות מידה להקצאת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2012

קרא עוד
הפורום המקצועי ה-15 לבריאות העטין ואיכות החלב – 29.1.13

הפורום המקצועי ה-15 לבריאות העטין ואיכות החלב – 29.1.13

קרא עוד
נוהל מתן תמריצים להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות

נוהל מתן תמריצים להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות

קרא עוד
המלצות לתכנון ייצור חלב כבשים ועיזים לשנת 2012

המלצות לתכנון ייצור חלב כבשים ועיזים לשנת 2012

  ליצרני החלב שלום רב,   מצורף דף הדרכה שהוכן ע"י המחלקה לצאן בשה"מ; בדף תמצאו כלים מעשיים   להגברת הייצור.   הגברת הייצור היא המשימה של כולנו, חוסר בחלב יפגע בצמיחת הענף. זה בידיים שלכם וזה אפשרי ! חלב כבשים לחצו כאן חלב עיזים לחצו כאן  
קרא עוד
מחלת קטרת העור בבקר בצפון הארץ

מחלת קטרת העור בבקר בצפון הארץ

קרא עוד
אגרת למגדלי הבקר מאת השירותים הוטרינריים

אגרת למגדלי הבקר מאת השירותים הוטרינריים

קרא עוד
חוזרים למאבק!

חוזרים למאבק!

חוזרים למאבק! נושא "ענף החלב" שוב על סדר היום של הממשלה.  משרד האוצר וראש הממשלה הניחו שוב על שולחן מזכירות הממשלה את אותה "הצעת מחליטים". מצורפים שני מסמכים ומצגת בנושא מצגת נזקי הייבוא פתיחת שוק החלב – הסבר קצר נקודות רלוונטיות לידיעת הרפתנים
קרא עוד
הוראות בענין הפחתת מכסה בגין תת-ביצוע מתמשך – תזכורת

הוראות בענין הפחתת מכסה בגין תת-ביצוע מתמשך – תזכורת

קרא עוד
גודל פונט