up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

2011

מועדון דור המשך ברפת החלב – מפגש ב-13.9.11

מועדון דור המשך ברפת החלב – מפגש ב-13.9.11

קרא עוד
תמיכה ממשלתית ומשפטית להמשך תכנון ענף חלב העיזים בישראל

תמיכה ממשלתית ומשפטית להמשך תכנון ענף חלב העיזים בישראל

שלום, שנה לאחר שהגישו הקבוצים עין חרוד מאוחד ואלומות, את עתירתם לבג"צ בנושא ביטול תכנון ענף העיזים, קיבלו את המלצת בית המשפט לאחר הדיון, והסירו את עתירתם במענה לעתירה העירו שופטי בג"צ, בראשות נשיאת בית משפט העליון – השופטת דורית בייניש, כי המצב החוקי היום, ולפיו קיים תכנון בענף העיזים, הוא נכון ואין לשנותו, זאת
קרא עוד
עדכון – ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מכסה שווה/נמוכה מ-410,000 ליטר

עדכון – ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מכסה שווה/נמוכה מ-410,000 ליטר

קרא עוד
הודעה לאנשים שביקרו במשקים נגועים בפה וטלפיים ברחבי העולם

הודעה לאנשים שביקרו במשקים נגועים בפה וטלפיים ברחבי העולם

קרא עוד
החלטת ראש הממשלה מהווה איום אמיתי ומיידי על משק החלב הישראלי

החלטת ראש הממשלה מהווה איום אמיתי ומיידי על משק החלב הישראלי

קרא עוד
שבועות – ארוע הצדעה של משרד החקלאות לתושבי וחקלאי עוטף עזה

שבועות – ארוע הצדעה של משרד החקלאות לתושבי וחקלאי עוטף עזה

קרא עוד
הכרה בארגונים יציגים בענף החלב לצורך מינוי משקיף בוועדת המכסות

הכרה בארגונים יציגים בענף החלב לצורך מינוי משקיף בוועדת המכסות

קרא עוד
הצעה לקבלת תוספת מכסה זמנית (אומנה) לשנת 2011

הצעה לקבלת תוספת מכסה זמנית (אומנה) לשנת 2011

קרא עוד
תוצאת המתווה בהצעת קדמי לעניין מבנה ענף החלב

תוצאת המתווה בהצעת קדמי לעניין מבנה ענף החלב

קרא עוד
הוראות לעניין רישום התחייבות של יצרן כערובה לחובות כספיים

הוראות לעניין רישום התחייבות של יצרן כערובה לחובות כספיים

קרא עוד
הליך ניוד מכסות חלב בקר 2011

הליך ניוד מכסות חלב בקר 2011

קרא עוד
עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הבקר לחלב לשנת 2011

עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הבקר לחלב לשנת 2011

עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הבקר לחלב לשנת 2011 להלן העקרונות אשר גיבש משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחלוקת תוספת המכסות בענף הבקר לחלב לשנת 2011, עקב החלטת שר החקלאות ופיתוח הכפר להגדיל את היקף המכסה הארצית הכוללת ב – 80 מליון ליטר לעומת המכסה הארצית בשנת 2010. למסמך המלא לחצו כאן
קרא עוד
מתן תמריצים להעסקת עובדים ישראלים בחקלאות

מתן תמריצים להעסקת עובדים ישראלים בחקלאות

קרא עוד
פרסום נתוני "אי-ביצוע" מכסות חלב בקר

פרסום נתוני "אי-ביצוע" מכסות חלב בקר

קרא עוד
הוראות לענין הפחתת מכסות בגין תת ביצוע מתמשך

הוראות לענין הפחתת מכסות בגין תת ביצוע מתמשך

קרא עוד
גודל פונט