up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

2010

הקצאת תוספת מכסות חלב לשנת 2010

הקצאת תוספת מכסות חלב לשנת 2010

קרא עוד
קול קורא – תמיכה לרכישת רובוט חליבה לרפת המיועדת לרפתנים המעסיקים עובד זר

קול קורא – תמיכה לרכישת רובוט חליבה לרפת המיועדת לרפתנים המעסיקים עובד זר

קרא עוד
מחיר מטרה לחלב גולמי לחודשים ינואר-מרץ  2010

מחיר מטרה לחלב גולמי לחודשים ינואר-מרץ 2010

קרא עוד
נספח א' – תמיכה לרכישת רובוט חליבה לרפת

נספח א' – תמיכה לרכישת רובוט חליבה לרפת

קרא עוד
בעזרת שיתוף הפעולה, בפסח לא איבדנו אף טיפה!

בעזרת שיתוף הפעולה, בפסח לא איבדנו אף טיפה!

בעזרת שיתוף פעולה, בפסח לא איבדנו אף טיפה!  אפרי רייקין – סמנכ"ל מועצת החלב עדכון: בישיבת ועדת תכנון שהתקיימה ביום ה – 14.4.2010 דיווח סמנכ"ל מועצת החלב אפרי רייקין כי במהלך חג הפסח האחרון, כל החלב שיוצר הגיע למחלבות, עובד למוצרים ולא היה צורך לשפוך חלב, זאת בשל ההתארגנות ושיתוף הפעולה של כל הגורמים בענף. הכתבה המקורית
קרא עוד
הצעת חוק תכנון משק החלב, התשס"ח-2008

הצעת חוק תכנון משק החלב, התשס"ח-2008

קרא עוד
היערכות מועצת החלב לקראת ראש השנה תשע"א

היערכות מועצת החלב לקראת ראש השנה תשע"א

ראש השנה תשע"א   בימים אלה מתחילה מועצת החלב להיערך לקראת שני ימי ראש השנה תשע"א שיהיו צמודים השנה ליום שבת – עובדה שתיצור רצף של שלושה וחצי ימים שבהם החלב לא ייקלט ולא יעובד.   נתונים ראשוניים מראים כי בימים אלה ייוצרו 12 מיליון ליטר חלב –  וחלק גדול מתוכם לא יוכל להיקלט בשל חוסר
קרא עוד
החלטות ועדת תכנון של מועצת החלב – 16.9.10

החלטות ועדת תכנון של מועצת החלב – 16.9.10

קרא עוד
הסבר הלכתי לדרישות הכשרות לפסח – הרב וייטמן (מחלבת תנובה)

הסבר הלכתי לדרישות הכשרות לפסח – הרב וייטמן (מחלבת תנובה)

קרא עוד
מדיניות התשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף לשנת 2011

מדיניות התשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף לשנת 2011

קרא עוד
אושרה התוכנית האסטרטגית הרב שנתית של מועצת החלב

אושרה התוכנית האסטרטגית הרב שנתית של מועצת החלב

אושרה התוכנית האסטרטגית הרב שנתית של מועצת החלב   מועצת המנהלים של מועצת החלב אישרה בשבוע שעבר תוכנית אסטרטגית רב שנתית שהוכנה בידי חברת magna Capital. העבודה נעשתה במהלך 2009 ולוותה בידי ועדת היגוי בה היו שותפים נציגי המחלבות, התאחדות חקלאי ישראל, התאחדות מגדלי בקר, משרד החקלאות, מועצת החלב ופרופ' אייל קמחי מהמחלקה לכלכלה חקלאית
קרא עוד
חיסון כללי – פה וטלפיים (פו"ט), 2010-2011

חיסון כללי – פה וטלפיים (פו"ט), 2010-2011

קרא עוד
מכתב מהרבנות הראשית לכלל מגדלי הבקר והצאן

מכתב מהרבנות הראשית לכלל מגדלי הבקר והצאן

קרא עוד
היערכות לקראת ראש השנה תשע"א

היערכות לקראת ראש השנה תשע"א

קרא עוד
הכנת הרפת והדיר לקראת פסח תש"ע

הכנת הרפת והדיר לקראת פסח תש"ע

קרא עוד
גודל פונט