up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

2008

טופס הצעת רכש – השתתפות בתהליך ניוד מכסות

טופס הצעת רכש – השתתפות בתהליך ניוד מכסות

קרא עוד
גמר חשבון חלב בקר עודף 2007

גמר חשבון חלב בקר עודף 2007

‏י' תמוז, תשס"ח ‏13 יולי, 2008 08-430-11 ‏‏לכבוד יצרני חלב בקר שלום רב, הנדון:  גמר חשבון חלב בקר עודף 2007                 (החלטת מועצת המנהלים מיום 10.07.2008) בהמשך להחלטת מועצת המנהלים מיום 12.5.2008 על החזר של 14.00 אגורות לליטר שיוצר מעבר למכסה בשנת 2007  (החלטה זו יושמה עד לסוף חודש מאי) .  הוחלט: א. החזר נוסף של
קרא עוד
טופס נוסח ערבות בנקאית

טופס נוסח ערבות בנקאית

קרא עוד
תכנון ענף החלב לשנת 2009

תכנון ענף החלב לשנת 2009

קרא עוד
פרוטוקול ועדת תכנון מתאריך 5.5.2008

פרוטוקול ועדת תכנון מתאריך 5.5.2008

קרא עוד
עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2009

עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2009

לכבוד יצרני חלב בקר                                                                                              27 בנובמבר, 2008 שלום רב, הנדון: עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר בשנת 2009 תמונת המצב בענף היא כדלקמן:  • התמתנות בביקושים למוצרי חלב ותחזיות להמשך ההתמתנות בשנת 2009 בשל המצב הכלכלי בעולם ובארץ.  • מלאים גבוהים מאד של אבקת חלב וחמאה.  • מחירים עולמיים נמוכים של אבקת חלב וחמאה, והערכות כי המחירים הנמוכים ישררו גם
קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה

  למסמך המלא (4 עמודים – קובץ WORD) לנספח א': הודעת יצרן פורש – הפסקת ייצור חלב בקר לצמיתות לנספח ב': הצעת רכש – השתתפות בתהליך ניוד מכסות לנספח ג': נוסח ערבות בנקאית
קרא עוד
"חוק תכנון משק החלב" עבר בקריאה ראשונה בכנסת – 28.7.08

"חוק תכנון משק החלב" עבר בקריאה ראשונה בכנסת – 28.7.08

  לנוסח המלא של הצעת החוק (קובץ PDF) לנאום שר החקלאות שלום שמחון במליאת הכנסת – 28.7.08 חוק תכנון משק החלב טיוטת חוק החלב מטרתה להסדיר חוקית את הענף המוביל בעולם ובחקלאות הישראלית, חוק שעדיין נישען על צווים לשעת חירום – זו הפעם הראשונה שממשלה בישראל מחליטה לחוקק חוק חלב ולהסדיר בתוכו את היצרנים –
קרא עוד
החלטת מועצת המנהלים  בנושא גמר חשבון חלב עודף 2007

החלטת מועצת המנהלים בנושא גמר חשבון חלב עודף 2007

קרא עוד
יעוץ ליצרני חלב בקר –  חונכות עסקית

יעוץ ליצרני חלב בקר – חונכות עסקית

קרא עוד
הקמת רפת חדשה במשק השיתופי

הקמת רפת חדשה במשק השיתופי

קרא עוד
נאום שר החקלאות שלום שמחון במליאת הכנסת – 28.7.08

נאום שר החקלאות שלום שמחון במליאת הכנסת – 28.7.08

נאום שר החקלאות שלום שמחון במליאת הכנסת – 28.7.08 רבותיי חברי הכנסת אני מבקש היום את אישורכם להצעת החוק הממשלתית לתכנון משק החלב. הצעת החוק מביאה לסיומו מהלך ארוך ומורכב של חקיקה המשקף את ייחודו של ענף החלב במדינת ישראל ביחס לכל שאר ענפי החקלאות – כענף מורכב, מתקדם יעיל ומפואר. ענף החלב הוא מקור
קרא עוד
הקמת דירים חדשים – חלב עזים 2008

הקמת דירים חדשים – חלב עזים 2008

קרא עוד
הקמת רפתות חדשות במשק המשפחתי

הקמת רפתות חדשות במשק המשפחתי

קרא עוד
מחיר מטרה לחלב גולמי לחודשים אפריל- יוני 2008

מחיר מטרה לחלב גולמי לחודשים אפריל- יוני 2008

קרא עוד
גודל פונט