up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

נוהל חירום לאספקת מים לרפתות

נוהל חירום לאספקת מים לרפתות

כללי
1.    מועצת החלב הגיעה להסכם עם חברת "פרידנזון" לאספקת מים לרפתות בעת משבר.

2.    המערך שהוסכם עליו כולל את המרכיבים הבאים:
א. העמדת 20 מיכלי מים בכוננות בלעדית לרפתות, בקיבולת של 20 מ"ק לפחות כל אחד (המספיקה ל-150
פרות למשך 24 שעות).

       ב. כוננות לאספקת מים, תוך 6 שעות, ל-20 רפתות במקביל, כולל הובלת והצבת המיכלים הנ"ל ברפתות
וחיבורם למערכת המים ברפת. 

       ג. סבב אספקת מים אחד, של 20 מ"ק, לכל הרפתות מתוך הנחה שפריסתן תהיה ברדיוס שלא יעלה על 20
קילומטר.

       ד. המקור למילוי המים ייקבע בזמן אמיתי על ידי רשות המים.
       ה. בסיום האירוע, קיפול הציוד והחזרתו לכשירות.  
3.    המועצה משלמת עבור הכוננות ואחזקת האמצעים, ובעת הפעלה יחויב הרפתן  לשלם עבור הפריסה והמים
שיסופקו לו.

4.    מטרת נוהל זה להסדיר את אופן הניהול השוטף והפעלת המערך במצב חירום.

המצב בשגרה 
5.    במצב שגרה מחזיקה חברת "פרידנזון" 20 מיכלי מים במכולות במרכזים הלוגיסטיים שלה בחיפה ובאשדוד.
6.    באחריות חברת "פרידנזון" לתחזק את הציוד ולשמרו בכשירות מלאה במשך כל תקופת ההתקשרות.
7.    המיכלים יהיו נקיים ותקינים בהתאם לדרישות משרד הבריאות ורשות המים.
8.    חברת "פרידנזון" תפעיל מוקד מאויש בכל ימות השנה ובכל שעות היממה לקבלת קריאות על משבר מים.
9.    חברת "פרידנזון" תחזיק מערך משאיות ונהגים לניוד מיכלי המים בעת הצורך על פי דרישות הכוננות.

הפעלה
10.  במצב חירום ובעקבותיו משבר מים ברפת, בו סבורים הרפתן/ הלשכה המחוזית כי יש להפעיל את האספקה
באמצעות מערך הכוננות, יעבירו  אלה דרישה למועצת החלב (טלפון 03-9564750, איציק שניידר, סמנכ"ל
– 052-7476633) לקבלת סיוע.

11.  המקור למשיכת המים יתואם בין חברת "פרידנזון" לרשות המים כדי לוודא שהמים עומדים בדרישות האיכות
של רשות המים ומשרד הבריאות. הדרישה תכלול את הפרטים הבאים:

      א. שם הרפת ומקומה.
      ב. כמות המים הנדרשת ליממה (לפי מפתח של 130 ליטר לפרה חולבת / עגלה בממוצע).
      ג. משך הזמן המשוער להתמשכות מחסור המים. 
      ד. איש קשר לחבירה, מספר הטלפון שלו, ונקודת המפגש הנדרשת.
      ה. התחייבות לשלם עבור הפעלת השירות.
12.  הסמכות לאשר את הפעלת הכוננות במועצת החלב נתונה בידי מנכ"לית המועצה, סמנכ"ל המועצה ומנהלת
תחום החירום.

13.  מועצת החלב תעביר את הפנייה למוקד "פרידנזון" לביצוע בטלפון 0722642300.
14.  אישור מועצת החלב יועבר טלפונית למנהלים הבאים של פרידנזון :
      יבגני דובינסקי   050-650-8531
      בני שייחי         052-664-9315
      אלברט כהן      052-633-9232
15.  ובמקביל במייל לכתובת:
      יבגני דובינסקי    EvgeniyD@fridenson.co.il
      בני שייחי          BennyS@fridenson.co.il
      אלברט כהן       albert@fridenson.co.il
      או בפקס :        03-264-2703
16. אם האירוע יתרחש מעבר לשעות העבודה המקובלות, יפנה הרפתן למוקד "פרידנזון" ובמקביל ינסה לקבל אישור
מנציג מוסמך של מועצת החלב.

17. הרפתן יעביר את דרישתו במייל ובפקס למוקד "פרידנזון" עם כל הפרטים שלעיל (דוגמה מצ"ב).
18. בעל הרפת יידרש לשלם עבור השירותים הבאים 
     א. הובלת, פריסת וחיבור מיכל מים לרפת.
     ב. עלות מילוי מים של  20 מ"ק.
     ג. מילוי נוסף על פי הצורך.
     ד.פירוק, הובלה והחזרה לכשירות של הציוד בתום המשבר.
19. בתום המשבר תפרק חברת "פרידנזון" את הציוד ותחזירו לכשירות במרכזים הלוגיסטיים שלה.

תרגול
20.    אחת לתקופה תבצע מועצת החלב תרגיל לבחינת המערך והמוכנות של חברת "פרידנזון" בהתאם להסכם.
21.    התרגיל יבוצע ללא התרעה מוקדמת.
22.    עבור ביצוע התרגיל תשלם מועצת החלב לחברת "פרידנזון" על פי המוסכם בחוזה.

דרישה להפעלת כוננות מים

אל מוקד "פרידנזון"  פקס:  03-264-2703
תאריך ____________ שעה ____________
מאת : _____________________________ (שם הרפת ובעלים)
כתובת: _____________________________
מהות התקלה / משבר __________________________ 
משך המשבר הצפוי _____ שעות.
כמות המים הנדרשת ליממה _______________ מ"ק.
איש קשר ________________ טלפון ___________________ 
מקום מפגש להכוונת האספקה _________________________ 
התחייבות
הריני מתחייב בזאת לשלם עבור כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת אספקת המים.


_________________    __________________
     שם פרטי ומשפחה                      ישוב

_________________    __________________

תפקיד                              חתימה

שווה לקרוא

חברות המאושרות לבנית בריכות מים לחירום ברפתות

חברות המאושרות לבנית בריכות מים לחירום ברפתות

להלן המפרט של כ"א מהחברות…
קרא עוד
תיק חרום לרפת ולדיר החלב

תיק חרום לרפת ולדיר החלב

קרא עוד
תמיכת משרד החקלאות ברכישת מיכלי מים

תמיכת משרד החקלאות ברכישת מיכלי מים

מיכלי מים לשעת חרום למכתב…
קרא עוד
תכנית מענה לתרחישי חירום בענף החקלאות

תכנית מענה לתרחישי חירום בענף החקלאות

קרא עוד
גודל פונט