up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

חוק תכנון משק החלב התשע"א – 2011

שווה לקרוא

קובץ התקנות – שיעורי מכס, מס קניה ותשלומי חובה – יבוא גבינות (2.8.11)

קובץ התקנות – שיעורי מכס, מס קניה ותשלומי חובה – יבוא גבינות (2.8.11)

קרא עוד
תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2017 בענף הבקר ובענפי הצאן) (הוראת השעה), התשע"ז- 5.4.17

תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2017 בענף הבקר ובענפי הצאן) (הוראת השעה), התשע"ז- 5.4.17

קרא עוד
תקנות תכנון משק החלב (מס על העברת מכסה) התשע"ו-2015

תקנות תכנון משק החלב (מס על העברת מכסה) התשע"ו-2015

קרא עוד
תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר) התשע"ה-2015

תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר) התשע"ה-2015

קרא עוד
גודל פונט