up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

חוק תכנון משק החלב התשע"א – 2011

שווה לקרוא

נוהל למכירת אבקת חלב בישראל לצרכי הזנת בעלי חיים – בשנת 2012

נוהל למכירת אבקת חלב בישראל לצרכי הזנת בעלי חיים – בשנת 2012

קרא עוד
תקנות מחלות בעלי-חיים (רישום, סימון והובלה של בקר),התשל"ו-1976

תקנות מחלות בעלי-חיים (רישום, סימון והובלה של בקר),התשל"ו-1976

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20…
קרא עוד
תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח) (הוראת השעה) התשע"ד-2014

תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח) (הוראת השעה) התשע"ד-2014

קרא עוד
תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) תשע"ד-2013

תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) תשע"ד-2013

קרא עוד
גודל פונט